dnes je 16.7.2024

Input:

Předloha hospitačního záznamu

10.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.82 Předloha hospitačního záznamu

Mgr. Lenka Polášková

Pokyny k využití: Předloha je inspirací, nikoli dogmatem. Jeho obsah vychází z inspekčních záznamů České školní inspekce. Do obsahu je zahrnuta také oblast hospitační činnosti asistenta pedagoga. Je vhodné propojit hospitační činnost s hodnotícím pohovorem ředitelky s učitelkou (asistentem pedagoga), kterému předchází sebehodnotící dotazník.

Vzor

Jméno třídní učitelky:

Jméno asistena pedagoga:

Datum:

Třída:


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPITACI

Typy sledovaných činností/vzdělávacích bloků

o dopolední vzdělávací blok

o pobyt venku

o odpolední vzdělávací blok

o jiné činnosti


Opakovaná hospitace ve stejné třídě, stejný den a se stejným pedagogem

o ano

o ne


Ročník

o děti mladší 3 let

o 3 – 4 leté

o 4 – 5 leté

o 5 – 6 leté

o smíšené 3–6 leté

o jiné – jaké

o smíšené včetně dětí od 2 let věku


Hospitovaná třída/skupina je zřízena dle § 16 pro děti se SVP

o ne

o ano


Děti

Počet zapsaných dětí ve třídě:

Z toho počet přítomných dětí:

Počet přítomných dětí mladších tří let:

Počet zapsaných dětí se SVP:

Z toho počet přítomných dětí se SVP:

Počet přítomných dětí s odlišným mateřským jazykem:

Počet přítomných nadaných dětí:


INFORMACE K PRÁCI TŘÍDNÍ UČITELKY

Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících

o ano

o ne


Funkční zařazení pedagoga

o ředitel

o zástupce ředitele

o učitel

o jiné


Personální podpora pro děti mladší tří let

o souběžné působení kvalifikovaného pedagoga

o souběžné působení nekvalifikovaného pedagoga

o kvalifikovaný školní asistent

o nekvalifikovaný školní asistent

o kvalifikovaná chůva

o nekvalifikovaná chůva

o kvalifikovaná zdravotní sestra

o žádná

o jiná forma personální podpory


ORGANIZACE A PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah vzdělávání

o Cíle vzdělávání vycházely především z očekávaných dovedností uvedených v TVP nebo ve ŠVP.

o Cíle vzdělávání vycházely především z pedagogické diagnostiky přítomných dětí.

o Cíle vzdělávání vycházely především z aktuálních podmínek a situací.

o Cíle vzdělávání dětí stejného věku měly pro některé děti rozdílnou úroveň.

o Cíle vzdělávání dětí různého věku byly vhodně diferencovány.

o Děti byly seznámeny s cílem většiny činností.

o Vzdělávací nabídka směřovala k naplnění zvolených cílů.

o Cíle vzdělávání byly vhodně zvoleny

o Vzdělávání cíleně podporovalo socioemocionální rozvoj dětí.

o Vzdělávání obsahovalo vhodné příklady využití znalostí a/nebo dovedností v reálné situaci.

o Ve vzdělávání byly cíleně zařazeny činnosti posilující pozitivní sebepojetí a sebevědomí dětí.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro dané vzdělávání.


Organizace vzdělávání a užité metody

o Vzdělávání bylo dobře organizačně promyšleno a realizováno.

o Vzdělávání bylo individualizované, vycházelo z individuálních možností, schopností a zájmů dětí.

o Děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti.

o Řízené činnosti vykazovaly znaky prožitkového učení (spontaneita, objevnost, aktivita a tvořivost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost).

o Dostatečný prostor pro spontánní činnosti.

o Spontánní a řízené činnosti byly vzájemně provázané.

o Při řízených činnostech se účelně střídaly odlišné vzdělávací metody.

o Pedagog podporoval rozvoj divergentního myšlení – hledání různých řešení problémů a situací.

o Pedagog vytvářel příležitosti pro komunikaci mezi dětmi.

o Pedagog uplatňoval nemanipulativní styl komunikace.

o Pedagog dobře koordinovat svou činnost s dalšími pracovníky.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro organizaci vzdělávání.


Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku

o Vzdělávání bylo dobře organizačně promyšleno a realizováno.

o Děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti a objevování.

o Řízené činnosti vykazovaly znaky prožitkového učení (spontaneita, objevnost, aktivita a tvořivost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost).

o Dostatečný prostor pro spontánní činnosti.

o Pedagog podporoval rozvoj divergentního myšlení – hledání různých řešení problémů a situací.

o Pedagog uplatňoval nemanipulativní styl komunikace.

o Pedagog dobře koordinovat svou činnost s dalšími pracovníky.

o Doba pro pobyt venku trvala zpravidla 2 hodiny v dopoledních hodinách.

o Děti měly dostatek volného pohybu.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro organizaci vzdělávání.


Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok

o Vzdělávání bylo dobře organizačně promyšleno a realizováno.

o Vzdělávání bylo individualizované, vycházelo z individuálních možností, schopností a zájmů dětí.

o Děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti a objevování.

o Řízené činnosti vykazovaly znaky prožitkového učení (spontaneita, objevnost, aktivita a tvořivost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost).

o Dostatečný prostor pro spontánní činnosti.

o Spontánní a řízené činnosti byly vzájemně provázané.

o Pedagog podporoval rozvoj divergentního myšlení – hledání různých řešení problémů a situací.

o Pedagog vytvářel příležitosti pro komunikaci mezi dětmi.

o Pedagog uplatňoval nemanipulativní styl komunikace.

o Pedagog respektoval individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

o Dětem s nižší potřebou spánku byl nabízen jiný vhodný program namísto odpočinku dětí na lůžku.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro organizaci vzdělávání.


Děti

o Téměř všechny děti byly vzdělávací nabídkou zaujaty.

o Během vzdělávání děti mezi sebou spolupracovaly.

o Vzdělávací nabídka pro dvouleté děti byla vhodná.

o Vzdělávací nabídka děti byla vhodná pro děti v povinném předškolním vzdělávání.

o Během vzdělávání nebylo žádné dítě pasivní.

o Děti vyjadřovaly svoje názory, nápady a myšlenky.

o Mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a pedagogem panovala příjemná atmosféra.

o Děti se chovaly podle společně stanovených pravidel soužití. (Nejde o herní, hygienická či bezpečnostní pravidla.)

o Děti účelně využívaly informační technologie.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro činnost dětí.


Hodnocení

o Pedagog poskytoval srozumitelnou zpětnou vazbu (popis toho, jak se dítě chovalo, co dělalo, v čem se posunulo apod.).

o Pedagog efektivně využíval podstatných prvků formativního hodnocení.

o Oceňování projevů a výkonů jednotlivých dětí bylo vhodné vzhledem k jejich možnostem.

o Děti přirozeně hodnotily svou činnost nebo činnosti ostatních na odpovídající úrovni.

o Pedagog kvalitně zhodnotil vzdělávací činnosti.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro činnost dětí.


Organizační formy vzdělávání

FRONTÁLNÍ - dominantní postavení pedagoga a společná práce dětí; V MENŠÍCH SKUPINÁCH - dvě a více skupin, přičemž každá má jiný úkol, ale uvnitř skupiny neprobíhá kooperace SKUPINOVÉ (KOOPERATIVNÍ)- spolupráce, rozdělení rolí více než dvou dětí; PRÁCE VE DVOJICÍCH – rozdělení rolí ve dvojicích; SAMOSTATNÁ PRÁCE – práce jednotlivce.

  Nevyskytla se   Okrajově   Výrazně   Dominantní  
Frontální vzdělávání                                                              
V menších skupinách                                                              
Práce ve dvojicích                                                              
Samostatná práce                                                              
Skupinové kooperativní                                                              
                                                             


Účelnost využití organizačních forem

Hodnocení se vztahuje k většině času a většině dětí.

  Rozhodně ano   Spíše ano   Spíše ne   Rozhodně ne  
Frontální vzdělávání                                                              
Menší skupiny                                                              
Kooperativní vzdělávání                                                              
Práce ve dvojicích                                                              
Samostatná práce                                                              
                                                             
Nahrávám...
Nahrávám...