dnes je 15.6.2024

Input:

Předloha pokynů pro organizaci školního roku 2021/2022- varianta pro zákonné zástupce dětí

27.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.1
Předloha pokynů pro organizaci školního roku 2021/2022- varianta pro zákonné zástupce dětí

Mgr. Lenka Polášková

Předloha slouží jako pomůcka pro poskytnutí základního přehledu organizace školního roku 2021/ 2022 zákonným zástupcům dětí, ale také zaměstnancům školy.

Lze předpokládat, že vývoj epidemiologické situace bude provoz a organizaci zařízení předškolní výchovy a vzdělávání i nadále, zásadně ovlivňovat. Základní parametry organizace je však nutné nastavit a zákonné zástupce a zaměstnance školy informovat, nejlépe v počátku školního roku. Cílem předlohy je předcházet řadě krizových situací v komunikaci zákonných zástupců se školou.

Rámcová doporučení:

  • Aktualizujte Školní řád a Provozní řád mateřské školy:

Komentář: Je potřeba rozšířit oblast povinností zákonných zástupců dětí s ohledem na požadavky vyplývající z aktuálního znění zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) a případně aktuálních, mimořádných opatření, vydaných vládou České republiky, či ministerstvy.

Nezapomeňte, že Školní řád je závazný dokument, definující práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu. Musí odpovídat požadavkům vyplývajícím z § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). S dokumentem musí být prokazatelně seznámeni zákonní zástupci dětí a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Dokument musí být k dispozici na dostupném místě, tedy není možné odkazovat například na umístění v ředitelně mateřské školy, na sekretariátu apod. Vhodnou variantou je umístění například ve vstupní aule či průchozí chodbě, kam mají všichni zákonní zástupci i zaměstnanci školy přístup.

  • Do Provozního řádu je nutné doplnit a konkretizovat informace k prevenci šíření infekčních onemocnění, zvýšené frekvenci úklidu, požadavkům na provozní zaměstnance.

  • Připravte informační materiál pro zákonné zástupce dětí, který přinese ucelený přehled o konkrétních postupech školy při výskytu projevů infekčního onemocnění v kolektivu dětí, u zaměstnanců školy, požadavky na preventivní opatření a další postupy vyplývající z vývoje epidemiologické situace.

  • Materiál poskytněte zákonným zástupcům dětí a upozorněte je na skutečnost, že postupy volené školou jsou v souladu s platnými právními předpisy a doporučeními MŠMT, případně Ministerstva zdravotnictví (“dále jen MZ“).

  • Používejte konkrétní a přesné informace a odkazy na nařízení a legislativní úpravu.

  • Nastavte ve škole jednotný způsob poskytování informací zákonným zástupcům dětí. Lepší je volit jeden způsob, aby zákonní zástupci nebyli přehlceni informacemi a zcela konkrétně byli seznámeni, kde škola informace umístí. Vhodná je například uřední deska školy a webové stránky školy. Mějme na paměti, že ne všichni zákonní zástupci mají možný přístup k internetu. Na druhou stranu, pracovně vytížení rodiče uvítají sdílení informaci online. Více než dva informační kanály však není z výše uvedených důvodů vhodné kombinovat.

  • Nastavte si způsob sdílení informací se zřizovatelem školy.

Vzor

Informační materiál školy k organizaci a provozu mateřské školy, ve školním roce 2021/2022

Název školy:

Identifikační údaje školy:

Ředitel(ka školy):

Vážení rodiče,

provoz a organizace mateřské školy bude ve školním roce 2021/2022 patrně i nadále významně ovlivněn aktuálním epidemiologickým vývojem. Situace nebude jednoduchá a prosíme Vás o součinnost. Dovolujeme si Vás informovat o konkrétních situacích, které mohou nastat a připravit Vás na postupy mateřské školy, které musí být v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákonem č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), případně mimořádnými opatřeními, definovanými Ministerstvem zdravotnictví České republiky a místně příslušným orgánem státního zdravotního dozoru, tedy příslušnou Krajskou hygienickou stanicí. Již nyní je

Nahrávám...
Nahrávám...