dnes je 15.6.2024

Input:

Přijímání cizinců do MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.27
Přijímání cizinců do MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Směrnice ředitele školy č. XX/XXXX – rovný přístup ke vzdělávání a školským službám a přijímání cizinců do MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ

Úvod

Vzor

Přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám je legislativně vymezen v § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků. Smyslem zákona je naplnit právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání deklarované Úmluvou o právech dítěte.

Legislativa:

 • zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, v platném znění,

 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, v platném znění,

 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění,

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

 • vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,

 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění,

 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Čl. I.

Přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám

Občané Evropské unie1 a jejich rodinní příslušníci2 mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle ŠZ za stejných podmínek.

Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup:

a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České republiky,

b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře,

c) ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na území České republiky,

d) k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání a ke školským službám podle tohoto zákona, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany, nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Čl. 2

Přijímání cizinců ke vzdělávání

Rovný přístup je zaručen všem dětem bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, a to i v případech, kdy není prokázána legalita pobytu dětí na našem území.

Je nezbytné naplnit právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání deklarované Úmluvou o právech dítěte.

Mateřská škola

Cizinci, kteří jsou občany EU a kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU, mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školnímu stravování v mateřské škole za stejných podmínek jako občané ČR (§ 20 odst. 1 ŠZ). Na uvedené děti se vztahuje ust. § 1 odst. 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., v platném znění, podle něhož se za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření považuje žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.

Dle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb. se vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním pro účely této vyhlášky rozumí

- využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků,

- poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku,

- využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení,

- individuálního vzdělávacího plánu a

- služeb asistenta pedagoga.

Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

Cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky mají zajištěn přístup ke vzdělávání k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince.

Jedná se o tyto formy pobytu:

 • pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů,

 • pobyt za účelem výzkumu,

 • azyl,

 • doplňková ochrana,

 • pobyt žadatele o udělení mezinárodní ochrany (tj. azylu nebo doplňkové ochrany),

 • pobyt osoby požívající dočasné ochrany.

Cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek stanovených školským zákonem, pokud řediteli školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

Jestliže však poté, co se již uchazeč stane dítětem mateřské školy, tato osoba pozbude svého oprávnění k pobytu na území ČR, nepřestává být dítětem mateřské školy. Tato skutečnost není ani důvodem pro ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 ŠZ.

I na děti mateřské školy - tyto cizince se vztahuje ustanovení vyhlášky č. 73/2005 Sb., v platném znění, o jejich posouzení pro účely poskytování vyrovnávacích opatření jako dětí se sociálním znevýhodněním a o možných vyrovnávacích opatřeních.

Přijímání cizinců do mateřské školy je za stejných podmínek jako u občanů ČR. To znamená, že výše úplaty za vzdělávání a školské služby musí být stanovena ve stejné výši jako pro občany ČR.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se jich také týká přednostní právo na přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a další.

Základní škola

Cizinci, kteří jsou občany EU a kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU, mají přístup k základnímu vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR (§ 20 odst. 1 ŠZ). Současně platí, že se na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, vztahuje povinnost plnit povinnou školní docházku dle ust. § 36 odst. 2 ŠZ.

Uchazeč je přijat k základnímu vzdělávání na základě přihlášky (žádosti), kterou podá jeho zákonný zástupce.

Žádný právní předpis neuvádí povinné přílohy žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Je však vhodné, aby v průběhu správního řízení předložil zákonný zástupce uchazeče

 • rodný list uchazeče a

 • doklady o jeho předchozím vzdělávání (v případě potřeby s jejich úředním překladem).

V rámci správního řízení se zjišťuje úroveň jazykových dovedností uchazeče. V závislosti na věku uchazeče, absolvovaných ročnících vzdělání a úrovni jazykových dovedností je uchazeč zařazen do určitého ročníku základního vzdělávání v základní škole. Vyučovacím jazykem je i u těchto žáků v souladu s ustanovením § 13 ŠZ český jazyk. K zajištění jejich přístupu k základnímu vzdělávání je nezbytné překonat případné jazykové a kulturní rozdíly. Z tohoto důvodu je krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáků povinen zajistit ve spolupráci se zřizovatelem školy bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků (§ 20 odst. 5 ŠZ).

Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu je dále upraveno v ustanoveních § 10 a § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění. Seznam škol, ve kterých je na území kraje poskytována bezplatná jazyková příprava, zveřejní krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ředitel školy, ve které plní žák povinnou školní docházku, vyrozumí zákonného zástupce žáka do jednoho týdne po jeho přijetí do školy o možnosti docházky do tříd s jazykovou přípravou. Zákonní zástupci se rozhodnou, zda možnosti jazykové přípravy žáka využijí, či nikoli.

K základnímu vzdělávání mají cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince.

Současně platí, že se na tyto cizince vztahuje povinnost plnit povinnou školní docházku podle ustanovení § 36 odst. 2 ŠZ.

Přijímání cizinců do základní školy je za stejných podmínek jako u občanů ČR. To znamená, že výše úplaty za vzdělávání a školské služby musí být stanovena ve stejné výši jako pro občany ČR.

Cizinci uvedení v článku 1. se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek stanovených školským zákonem, pokud řediteli školy nebo školského zařízení prokážou nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

Za podmínek stanovených v § 16 odst. 10 ŠZ může ředitel základní školy zřídit ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, funkci asistenta pedagoga.

Střední škola

Cizinci, kteří jsou občany EU a rodinnými příslušníky občanů EU, mají přístup ke střednímu vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR (§ 20 odst. 1 ŠZ).

Uchazeč je přijat ke střednímu vzdělávání na základě přihlášky (žádosti), kterou podá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče. Přijímací řízení probíhá v souladu s pravidly danými školským zákonem a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Přitom platí, že součástí přihlášky ke vzdělávání jsou také následující doklady nebo jejich ověřené kopie:

- doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou - § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

- osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí žáka vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání - § 1 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 353/2016 Sb.

Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl doklad vydán, předloží tento doklad řediteli školy nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.

Ke střednímu vzdělávání mají cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince.

Ke střednímu vzdělávání mají zajištěný přístup za stejných podmínek jako občané ČR i všichni cizinci, kteří na území ČR pobývají legálně. To také znamená, že výše úplaty za vzdělávání a školské služby musí být stanovena ve stejné výši jako pro občany ČR.

Přijímací řízení

Podle § 20 odst. 4 ŠZ se osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ustanovení § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanoví, že ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 ŠZ, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 ŠZ.

Podrobná informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách je zveřejněna na

Nahrávám...
Nahrávám...