dnes je 22.5.2024

Input:

Příloha - Princip stejné mzdy za stejnou práci

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.23.1
Příloha - Princip stejné mzdy za stejnou práci

 

Směrnice ředitele školy č. ....../20xx

Princip stejné mzdy za stejnou práci

Příloha vnitřního platového předpisu

 

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

 

Úvod

 

Ustanovením § 110 byly do našeho právního řádu implementovány evropské právní předpisy.

 

Princip stejné mzdy za stejnou práci pro muže a ženy byl přítomen v našem právním řádu, konkrétně v zákonu o mzdě, po jeho novelizaci zákonem číslo 217/2000 Sb. již od roku 2001 a realizace tohoto principu, nepůsobila v praxi žádné problémy. Zákoník práce vychází z předchozí právní úpravy, avšak uvedený princip aplikovaný dříve jen ve vztahu muži-ženy je v současné době stanoven jako univerzální požadavek, který je určující pro tvorbu mezd, platů i odměn z dohod.

 

§ 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce říká, že

 

Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.

 

Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

 

Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce.

 

Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí.

 

Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality.

 

Čl. 1

Aplikace principu stejné mzdy za stejnou práci ve škole

 

Ustanovení § 110 má kogentní povahu, to znamená, že se od něj nelze odchýlit.

 

Je třeba vzít v úvahu, že stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

 

§ 110 stanoví, že za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohod. V dalších odstavcích zákon podrobně uvádí, co se rozumí stejnou prací nebo prací stejné hodnoty.

 

Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.

 

Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

 

Ředitel školy však musí na základě § 110 ZP přijmout taková nezbytná opatření, aby ustanovení kolektivních smluv, mzdových tarifů, dohod o mzdě nebo individuálních pracovních smluv, která jsou v rozporu se zásadou stejné odměny, byla neplatná, nebo mohla být prohlášena za neplatná nebo mohla být změněna.

 

Toto ustanovení v žádném případě neznamená, že všichni zaměstnanci u téhož zaměstnavatele, kteří vykonávají stejnou práci, budou mít ve skutečnosti stejnou mzdu, plat nebo odměnu z dohod.

 

Při stanovení konkrétní výše platu učitele je třeba zohlednit všechny tyto aspekty:

 

? je plně způsobilý k právním úkonům,

? má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,

? je bezúhonný,

? je zdravotně způsobilý,

 

 

? prokázal znalost českého jazyka,

? délka praxe,

? další vzdělávání,

? aktivita ve škole i mimo školu,

 

? složitost,

? odpovědnost,

? namáhavost,

? pracovní výkonnost,

? výsledky práce,

? vzdělání, praktických znalostí a dovedností,

? složitosti, řídící a organizační náročnosti,

? míra odpovědnosti za škody a zdraví,

? podle fyzické, smyslové a duševní zátěže,

? působení negativních vlivů práce,

? rovněž se zohledňují pracovní podmínky, za kterých je

Nahrávám...
Nahrávám...