dnes je 15.6.2024

Input:

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s metodickými pokyny

24.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.86
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s metodickými pokyny

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

Čj. -doplňte-                                                                              -Doplňte údaje adresáta-

Datum vypravení: -doplňte-

Doručení: Do vlastních rukou

R O Z H O D N U T Í

-Doplňte název školy, dle zřizovací listiny-, jenž vykonává správní činnost rozhodl(a) na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podal(a) dne -doplňte datum- prostřednictvím svého zákonného zástupce pana/í -doplňte-, trv. bytem: -doplňte- v souladu ust. § 165 odst. 2 písm. b) ŠZ, v souvislosti s ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

uchazeč -doplňte- , datum narození -doplňte- , místo trvalého pobytu -doplňte- ,

se

n e p ř i j í m á

k předškolnímu vzdělávání v – doplňte název školy dle zřizovací listiny-

Odůvodnění

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podal(a) dne -doplňte- prostřednictvím svého zákonného zástupce pana/í -doplňte-, trv. bytem: -doplňte-. Ředitel(ka) školy v souladu s ust. § 34 odst.2) ŠZ stanovil/a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání uvedeného ve výroku rozhodnutí v denní formě vzdělávání, a to -doplňte-přijímaných uchazečů.

Ředitel/ředitelka -doplňte název školy dle zřizovací listiny- stanovil/a následující kritéria, podle nichž postupovala při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročil stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Přičemž, ředitelka školy, při nastavení kapacity postupovala v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. A dále v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Důvodem nepřijetí dítěte nebylo ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Tedy odkaz na skutečnost, že na přijetí nemá dítě mladší tří let, právní nárok.

Komentář: V praxi mateřských škol se významně odlišuje přístup krajských úřadů, v případě odvolání zákonného zástupce dítěte, nepřijatého k předškolnímu vzdělávání. Některé respektují odkaz školského zákona na skutečnost, že dítě, mladší tří let, nemá na přijetí právní nárok. Jiné znění nerespektují a považují tuto argumentaci za nedostatečnou. Tedy, výše uvedené rozhodnutí zdůrazňuje skutečnost, že dítě nebylo přijato z důvodu věku (dítě dovršilo věku tří let v září následujícího školního roku), ale naplnění maximální, možné kapacity mateřské školy.

Vždy je nutné pečlivě věnovat pozornost stanovení kritérií.

I. Kritéria

  1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
  2. Přijmout lze pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  3. V souladu s ust. § 34 odst. 1 je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem I., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším

Nahrávám...
Nahrávám...