dnes je 15.6.2024

Input:

Rozhodnutí o přijetí do MŠ v češtině/ ukrajinštině

23.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.3
Rozhodnutí o přijetí do MŠ v češtině/ ukrajinštině

Vzor

INFORMACE / ІНФОРМАЦІЯ

 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /

про прийом дитини в дошкільний навчальний заклад

Ředitel/ka mateřské školy, jejíž činnost vykonává/ Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює.....................................................................................................(název mateřské školy), Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o přijetí dítěte/ цим інформує Вас про те, що Ваша дитина була прийнята

jméno a příjmení/ ім'я та прізвище: .............................................

datum narození/ дата народження: ..........................................

registrační číslo přiřazené mateřskou školou/реєстраційний номер, присвоєний дитячим садком ...................

k předškolnímu vzdělávání ode dne / до дошкільної освіти від ..............................

Informaci o přijetí naleznete také na vyvěšeném seznamu ZDE /Інформацію про прийом дитини також можна знайти в списку ТУТ (adresa odkazu na internetové stránky školy s vyvěšeným seznamem, případně uvedení, kde na veřejném místě ve škole je seznam vyvěšen) pod výše uvedeným registračním číslem / під зазначеним вище реєстраційним номером

V /м. .............................. dne / дата ..........................

Podpis ředitele nebo pověřeného zaměstnance školy

Підпис директора або уповноваженого працівника школи

......................................................

"Otisk razítka" (nepovinné)

Komentář pro ředitele škol:

Školský zákon výslovně neupravuje situaci, kdy se do školy hlásí dítě cizinec. V tomto případě se jedná o přijetí. Podle § 183 odst. 2 ŠZ se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Toto ustanovení platí pro všechna rozhodnutí o přijetí, včetně současné situace. Po rozhodnutí o přijetí dítěte z Ukrajiny tedy ředitel školy vyvěsí seznam a současně zašle dítěti (zákonnému zástupci) sdělení o tom, že dítě bylo přijato. Toto sdělení je možné a vhodné spojit s informací o registračním čísle dítěte, kterou je třeba sdělit i za běžného stavu.

Nahrávám...
Nahrávám...