dnes je 15.6.2024

Input:

Školní vzdělávací program prakticky

8.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.5
Školní vzdělávací program prakticky

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

Text obsahuje kompletní možnou podobu školního vzdělávacího programu s komentářem. Uvedená předloha není dogmatem, ale námětem možného zpracování.

Školní vzdělávací program ("dále jen ŠVP"), je určen nejen pro učitele, asistenty pedagoga, školní asistenty, ale také pro rodiče, děti, ostatní zaměstnance naší MŠ – všechny, kteří se podílejí na tvorbě a chodu naší školy jako partneři. ŠVP reaguje na změny v oblasti celkové koncepce, zaměření mateřské školy. Školní vzdělávací program vznikl na základě komplexní strategické analýzy pedagogických pracovníků, která byla realizována v období 02/2021–04/2021.

Obsah:

1. Základní informace o škole a její charakteristika

1.1 Identifikační údaje.

1.2 Charakteristika školy, její zaměření, filozofie a poloha.

1.3 Denní režim.

1.4 Informace o Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (informace pro nepedagogické pracovníky, rodiče a širokou veřejnost).

2. Charakteristika našeho vzdělávacího programu a podmínky vzdělávání

2.1 Krátkodobé záměry a cíle z hlediska dítěte.

2.2 Dlouhodobé záměry z hlediska dítěte.

2.3 Krátkodobé záměry z hlediska školy a jejích zaměstnanců.

2.4 Dlouhodobé cíle z hlediska školy a jejích zaměstnanců.

2.5 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.

2.6 Vzdělávání dětí ve věku dvou až tří let.

3. Obsah vzdělávání

3.1 Káťa a Pája a taje lidského těla (dle RVP PV Dítě a jeho tělo).

3.2 Cestování za poznáním (dle RVP PV Dítě a jeho psychika).

3.3 Podej mi ruku a nikdy nebudeš sám (dle RVP PV Dítě a ten druhý).

3.4 I jedna kapka v moři vytváří oceán (dle RVP PV Dítě a společnost).

3.5 Tajuplný svět okolo (dle RVP PV Dítě a svět).

4. Systém evaluace a hodnocení

PŘÍLOHY

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Konkretizované očekávané výstupy

Minimální preventivní program

Adaptační plán

1. Základní informace o škole a její charakteristika

1.1 Identifikační údaje

Mateřská škola je odloučeným pracovištěm základní školy. Sídlí na ulici..., v sídlištní zástavbě...

Kontaktní email mateřské školy:

Ředitelka školy:

Kontaktní email ředitelky školy:

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání:

Email zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání:

Telefon:

Webový portál mateřské školy:

Platnost školního vzdělávacího programu:

Účinnost školního vzdělávacího programu:

Pozn.: ŠVP schvaluje před jeho účinností pedagogická rada.

Školní vzdělávací program byl projednán pedagogickou radou, dne:

Školní vzdělávací program byl schválen ředitelkou školy, dne:

Zpracovatel kurikula:

Konzultační tým pro zpracování kurikula:

Kolektiv pedagogických pracovníků mateřské školy.

Kolektiv provozních zaměstnanců mateřské školy.

1.2 Charakteristika školy, její zaměření, filozofie a poloha

Mateřská škola se nachází na adrese... Přestože se nachází v sídlištní zástavbě, je obklopena zelení a zázemím rozsáhlé školní zahrady, s širokou nabídkou bezpečných herních prvků, dětských pískovišť a dopravním hřištěm. Celý areál je oplocený. Kapacita školy je ... dětí ve věku od zpravidla 3 let do zpravidla 6 let.

Mateřská škola... je součástí základní školy... Oficiální web celé organizace je...

Budova mateřské školy prochází průběžnou revitalizací. V minulosti proběhla například výměna oken, zateplení budovy nebo rekonstrukce střechy. Stejně tak interiér průběžně prochází rekonstrukcí. V minulých letech proběhla rekonstrukce koridoru nebo sociálních zařízení dětí i zaměstnanců školy v budově A.

Školka má samostatnou školní jídelnu a prádelnu.

Pozn.: Popisujeme prostorové podmínky školy.

Mateřská škola se člení na:

3 běžné heterogenní třídy s kapacitou 24 dětí;

3 logopedické třídy s kapacitou max. 14 dětí.

Třídy odpovídají hygienickým požadavkům, jsou vybaveny vhodným nábytkem. Jejich členění je rozděleno do částí, ve kterých probíhá stolování, hygiena, hra a odpočinek.

Třídní učitelky i asistenti pedagoga vytvářejí podnětné prostředí. Dětem vytvářejí pestrou vzdělávací nabídku i aktivity. Výchovně-vzdělávací činnost odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Celým dnem prolínají individuální, skupinové i frontální činnosti. Všem zaměstnancům školy záleží na vytváření laskavého, vlídného a bezpečného prostředí pro děti i jejich rodiče.

Zatímco u mladších dětí jsou činnosti a aktivity třídních učitelek a asistentů pedagoga zaměřeny na úspěšnou adaptaci, samostatnost a posilování prosociálního chování mezi dětmi, starším dětem je pak nabízena řada projektových a výjezdových aktivit. Cíl pedagogů je zaměřený primárně na úspěšný přechod dětí z mateřské školy do školy základní.

Mateřská škola spolupracuje intenzivně se speciálně-pedagogickým centrem...

Pozn.: Pozornost věnujeme také otázce kompetencí pro život.

Cíle vzdělávání dětí do tří let věku a dětí od tří let do počátku školní docházky jsou velmi podobné. Jsou orientovány na provázání rodinného a institucionálního působení a na to, aby v dítěti probudily zájem o vzdělávání celoživotní. Jednoduše řečeno, připravit děti co nejlépe na reálný život. Logopedická péče má v mateřské škole dlouholetou "tradici". Specifikem těchto tříd je snížený počet dětí. Kapacita je stanovena na maximálně 14 dětí.

Každý den probíhá cílená náprava řeči zaměřená na výslovnost, oromotoriku a fonematický sluch. Aktivity směřují také k procvičování koncentrace pozornosti, koordinace ruky a oka nebo zrakovou percepci. Významně je v těchto třídách kladen důraz na individuální přístup ke každému dítěti a spolupráci rodiny, školy a školského poradenského pracoviště. S dětmi pracují kvalifikovaní učitelé i asistenti pedagoga.

Pozn.: Doplníme ukázky fotografií tříd, jejich zázemí a společných prostor MŠ.

Ukázky tříd: Ukázky společných prostor mateřské školy a školní zahrady:

Pozn.: Popište priority v oblasti kooperace na úrovni celé organizace.

Spolupráce pedagogických pracovníků preferuje budování důvěry, slušnosti, korektnosti a spolehlivosti. Všichni zaměstnanci jsou vstřícní a ochotní. Mateřská škola je školou "otevřenou" pro rodiče, ale také pro učitele a studenty, kteří mají zájem o spolupráci. Požadujeme po pedagogických pracovnících pedagogické vzdělání, průběžné vzdělávání v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pozitivní přístup a schopnost flexibilně reagovat na potřeby dětí. Zcela nepřijatelné jsou tělesné tresty, nucení k ležení na lehátku v období odpoledního odpočinku, nucení do jídla a autoritářský přístup. Rozvíjíme metody kooperačního učení a učení činnostního. Podporujeme prakticky orientované činnosti a aktivity, které připravují děti na reálné situace vyplývající z reálného života.

U dětí mladších tří let věku primárně volíme prožitkové učení, kooperativní učení a sociální učení.

Spolupracujeme s jinými školami:

1.3 Denní režim

Popište podrobně denní režim MŠ.

1.4 Informace o Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (informace pro nepedagogické pracovníky, rodiče a širokou veřejnost)

Do ŠVP můžeme doplnit stručné informace, povinnost to však není!

2. Charakteristika našeho vzdělávacího programu a podmínky vzdělávání

Pozn.: Stručný popis vaší filozofie

Základní filozofie školního vzdělávacího programu spočívá v objevování světa dítětem. Prostřednictvím her, praktických činností a

Nahrávám...
Nahrávám...