dnes je 15.6.2024

Input:

Směrnice k organizaci provozu mateřské školy, ve školním roce 2021/2022

28.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2.5
Směrnice k organizaci provozu mateřské školy, ve školním roce 2021/2022

Mgr. Lenka Polášková

S ohledem na vliv epidemiologické situace v souvislosti s pandemií covid-19 vydává ředitelka Název mateřské školy dle zřizovací listiny (dále jen "škola“) tuto směrnici k organizaci vzdělávání ve školním roce 2021/2022. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy po dobu od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Obecně závazná pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy především s přihlédnutím k dalším okolnostem, které mají vliv na provoz školy.

Vzor

Základní hygienická opatření

a) Dodržování zásad osobní a provozní hygieny (častější frekvence mytí rukou, používání dezinfekčních prostředků k tomu určených).

b) Z důvodu rizik, spojených s šířením infekčních onemocnění je nutné:

 • - Dodržovat časté větrání.
 • - Podporovat realizaci výchovně – vzdělávací činnosti v exteriéru, pokud to klimatické a povětrnostní podmínky umožňují.
 • - Zajištění prostoru pro nutnou izolaci dítěte s projevy infekčního onemocnění.

c) Zajištění ochrany úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních vydaných MZ a orgánem ochrany veřejného zdraví.

d) Opakovaná a cílená edukace dětí, zákonných zástupců dětí, evidence realizované edukace v třídních knihách.

e) Mateřská škola zajišťuje z hlediska svých relevantních kompetencí:

 • - Dezinfekci rukou.
 • - Zvýšenou frekvenci úklidu dezinfekčními prostředky.
 • - Dodržování zásad prevence šíření infekčních chorob.

Závazné pokyny pro školní rok 2021/2022

V případě konkrétních mimořádných opatření, spojených s šířením infekčních chorob, mateřská škola vždy postupuje podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví, MZ, vlády České republiky a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území.

Organizace aktivit pořádaných mateřskou školou

Organizace aktivit pořádaných mateřskou školou je závislá na aktuální epidemické situaci. Není proto možné jednoznačně specifikovat požadavky. Tyto požadavky jsou definovány MZ a orgánem ochrany veřejného zdraví dle lokální situace. Škola tedy zohlední pokyny nadřízených orgánů při organizaci školy v přírodě, zotavovací akci, organizaci aktivit pro rodiče a děti přijaté a zapsané do mateřské školy, realizaci kroužků, nebo například při sportovních aktivitách, jako je lyžařský výcvik, plavecký výcvik apod.

Kontakty zákonných zástupců dětí

Při zahájení školního roku příslušní zaměstnanci (zástupci ředitele, třídní učitelé...) aktualizují a prověří kontakty na všechny účastníky výchovně-vzdělávacího procesu, včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

Informování o změnách protiepidemických opatření

O změnách protiepidemických opatření jsou zaměstnanci informováni prostřednictvím pracovního emailu. Zákonní zástupci dětí jsou informováni prostřednictvím informačních nástěnek, na webovém portále mateřské školy a na sociálních sítích (Facebook školy).

Informování o nemoci dítěte či zaměstnance mateřské školy

V kanceláři ředitelky mateřské školy, s dodržením přísných protiepidemických opatření (ochrana úst a nosu, dodržení odstupu 2 metry), prostřednictvím SMS, zaslané ředitelce mateřské školy, na její služební telefon, prostřednictvím pracovního emailu.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje situaci a vyhodnocuje nutnost úpravy režimových a organizačních požadavků.

Hygienická opatření spojená se zvýšenou frekvencí úklidu

Prostředky k dezinfekci rukou jsou k dispozici v nádobách s dávkovačem v těchto prostorách školy:

 • - hlavní vstup do mateřské školy
 • - sborovna
 • - ředitelna
 • - kancelář zástupkyně ředitelky
 • - kancelář vedoucí školní jídelny
 • - šatny dětí

Každý návštěvník budovy, zákonný zástupce dítěte a zaměstnanec, si po vstupu do budovy v co nejkratším čase důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití, pro zaměstnance školy i děti.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. Je přísně zakázáno sesypávání košů!  Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím přípravku s virucidním účinkem, koberce se vysávají. Několikrát denně se provádí dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Mateřská škola zajišťuje praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo "neprotřepává", jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musejí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.

Školní jídelna musí respektovat zásady správné

Nahrávám...
Nahrávám...