dnes je 15.6.2024

Input:

Směrnice o vedení dokumentace škol

1.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.15.1
Směrnice o vedení dokumentace škol

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Směrnice ředitele školy č. ...../20....

o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

Směrnice ředitele školy se vydává na základě § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, v platném znění).

Na základě nového školského zákona č. 561/2004 Sb., zavádí škola evidenci žáků, tzv. školní matriku.

Pozor – školní matrika obsahuje osobní údaje, proto je třeba při jejím vedení postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

I. Údaje obsažené v matrice

Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, rok a měsíc narození, státní občanství a obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky,

b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,

c) obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu,

d) datum zahájení vzdělávání ve škole,

e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,

f) údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16 zákona č. 561/2004 Sb., údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno,

i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,

c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,

d) údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,

f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po rozhodné události. Školy a školská zařízení jsou údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky oprávněny poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem.

II. Ochrana osobních údajů žáků a školní matrika

Ochrana osobních údajů je dána zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zákon je nutno dodržovat zejména v těchto případech:

- při zveřejňování seznamu dětí při zápisu do předškolních zařízení, škol a školských zařízení,

- při zveřejňování výsledků přijímacího řízení na víceletých gymnáziích, středních školách, odborných učilištích, učilištích a vyšších odborných školách.

Pozor při podávání informací o chování a prospěchu o jednotlivých žáků při třídních schůzkách. Pokud chceme informace podávat hromadně před všemi rodiči, měli bychom k tomuto mít písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců žáků), jinak by měl třídní učitel a ostatní vyučující podávat informace o jednotlivých žácích rodičům individuálně, případně písemnou formou.

Pozor - na informace o chování a prospěchu mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

Pozor při zhotovování a zveřejňování seznamů žáků při hromadné návštěvě žáků u lékaře, fotografování dětí, společných akcí žáků (výlety, zahraniční pobyty, sportovní akce, exkurze apod.).

Pokud chce škola na seznamu použít rodné číslo dítěte, případně další osobní údaje, které podléhají zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může tak učinit pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců žáka (rodičů).

III. Rozsah a forma vedení školní matriky

Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují podle povahy činnosti školy:

a) označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta,

b) označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů platných v době, kdy je žákovi nebo studentovi v příslušné škole poskytováno vzdělávání,

c) označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost,

d) názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně

Nahrávám...
Nahrávám...