dnes je 18.4.2024

Input:

Směrnice pro vnitřní oznamovací systém školy (whistleblowing, pro školy s 50 a více zaměstnanci)

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.6.3
Směrnice pro vnitřní oznamovací systém školy (whistleblowing, pro školy s 50 a více zaměstnanci)

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů ve škole 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici   

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje:

 • příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené školou XXXXXX (název školy dle zřizovací listiny) k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen "příslušná osoba") podle příslušných ustanovení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů;

 • práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle tohoto zákona směřuje (dále jen "dotčená osoba");

 • povinnost osoby zúčastněné na prošetřování.

Čl. 2

Oznamovatel a oznámení

Oznamovatel je fyzická osoba, která učinila oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby,

 • pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 171/2023 Sb.;

 • se kterou byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti

které

 • má znaky trestného činu;

 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie1, nebo
  14. fungování vnitřního trhu2 včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje:

 • údaje o jméně, příjmení a datu narození nebo

 • jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, která je příslušné osobě známá. Je-li to možné, připojí oznamovatel k oznámení podklady dokládající tvrzení obsažená v oznámení za účelem řádného posouzení důvodnosti oznámení.

Za oznámení se nepovažuje oznámení, které obsahuje

 • informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit

  1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
  2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
  3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
  4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
  5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
  6. významné bezpečnostní operace,
  7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
 • informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,

 • jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Čl. 3

Příslušná osoba

 • Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o řádném a nestranném výkonu její činnosti.

 • Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným představeným nebo nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.

 • Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.

 • Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

 • Příslušná osoba:

  1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
  2. navrhuje škole opatření k nápravě nebo předcházení protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení;
  3. plní pokyny školy jakožto povinného subjektu dle zákona č. 171/2023 Sb., pokud neohrožují nebo nemaří výkon její činnosti podle tohoto zákona;
  4. postupuje při výkonu své činnosti nestranně;
  5. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona č. 171/2023 Sb., a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak;
  6. za účelem prošetření oznámení je oprávněna vyžadovat od školy a jejich zaměstnanců součinnost v podobě poskytování informací a dokumentů potřebných pro posouzení oznámení, přičemž klade důraz na to, aby nebyla vyzrazena totožnost oznamovatele.
 • Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona č. 171/2023 Sb. postihována.

 • Příslušná osoba byla školou poučena a právech a povinnostech, které pro ni plynou ze zákona č. 171/2023 Sb., a o této skutečnosti byl mezi školou a příslušnou osobou sepsán záznam.

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Čl. 4

Přijímání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat:

 • písemně;

 • ústně (telefonicky nebo prostřednictvím hlasových zpráv)

 • na žádost oznamovatele osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal (nelze-li tuto lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, uvede tuto skutečnost příslušná osoba do spisu).

Oznámení příslušné osobě je možné podat:

 • telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby +420 XXX XXX XXX;

 • e-maile na e-mailové adrese příslušné osoby xxxxxxxxxxx@xxxxx.cz;

 • poštou na adresu příslušné osoby: Jméno a Příjmení, Ulice, č.p./č.o., PSČ Město, s poznámkou na obálce "Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby".

 • Po předchozí domluvě s příslušnou osobou v kanceláři příslušné osoby na adrese ......

Uvedené kontaktní údaje příslušné osoby jsou určeny výlučně pro podání oznámení, nejsou využívány pro jiné účely a jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám.

O ústním podání se pořídí se souhlasem oznamovatele zvuková nahrávka nebo písemný záznam, který zachycuje věrně podstatu oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se ke zvukovému záznamu nebo k písemnému zápisu vyjádřil a toto vyjádření se k záznamu přiloží do spisu.

Čl. 5

Vyřizování oznámení

 1. Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů od přijetí oznámení. Toto vyrozumění nebude učiněno v případě, kdy
  1. oznamovatel není příslušné osobě znám;
  2. je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele;
  3. o to oznamovatel požádal.
 2. Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení.
 3. Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově nebo právně složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
 4. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
 5. Není-li při posuzování důvodnosti oznámení zjištěno protiprávní
Nahrávám...
Nahrávám...