dnes je 18.6.2024

Input:

Směrnice školy o ochraně věcí odložených zaměstnanci školy při plnění pracovních úkolů

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19
Směrnice školy o ochraně věcí odložených zaměstnanci školy při plnění pracovních úkolů

 

Směrnice školy o ochraně věcí odložených zaměstnanci školy při plnění pracovních úkolů

 

Tato směrnice upravuje povinnosti zaměstnanců školy _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako „zaměstnavatel“) při ochraně věcí odložených zaměstnanci při plnění pracovních úkolů.

 

1. Zaměstnanci jsou povinni řádně pečovat o své svršky a osobní předměty, které obvykle nosí do Školy, a to tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě či poškození.

 

2. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci Školy obvykle nosí do zaměstnání.

 

3. Zaměstnanci jsou povinni ukládat své svršky a osobní věci, které obvykle nosí do práce, do ........... (např. šatna). Tyto ......... (opět např. šatny) jsou zaměstnanci povinni uzamykat a po uzamčení pečlivě uschovat klíč. Zaměstnanci jsou taktéž povinni uzamykat veškeré místnosti nacházející se v prostorách Školy v případě, že se v nich nikdo nezdržuje.

 

4. Přinese-li zaměstnanec Školy do práce věci, které obvykle zaměstnanci do práce nenosí, tedy zejména vyšší částku peněz a jiné cennosti, je k jejich úschově během pracovní doby třeba využít trezoru nacházejícího se v kanceláři zástupce ředitele Školy.

 

5. Škola nezajišťuje úschovu osobních automobilů ani jiných dopravních prostředků, jimiž zaměstnanci Školy přijíždějí do práce.

 

6. Škola odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla na odložených věcech, za podmínek a v rozsahu stanoveném v § 267 a § 268 zákoníku práce.

 

7. Zaměstnanec, který zjistil, že mu vznikla škoda na odložených věcech, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit zástupci ředitele Školy, který je povinen zajistit vyšetření okolností, za kterých ke vzniku škody došlo.

 

8. Poškozený zaměstnanec v hlášení uvede, jak ke škodě došlo a podle povahy případu i další údaje, zejména jména svědků, kteří mohou dosvědčit tvrzené skutečnosti.

 

9. O výši náhrady škody na odložených věcech rozhodne ředitel Školy.

 

10. Tato směrnice bude k dispozici na jednotlivých pracovištích Školy k nahlédnutí všem zaměstnancům Školy.

 

11. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem _______(např. 1. září 2012) a je vydána na dobu určitou do _______ (např. 31. srpna 2013).

 

12. V případě, že dojde ke změnám v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá z ustanovení této směrnice bude třeba uvést do souladu s právními předpisy, pak je ředitel Školy povinen bez zbytečného odkladu vydat novou směrnici.

 

 

V __________ dne ___________

 

 

__________________________

ředitel Školy

 

 

Komentář

Zaměstnavatel je v souladu s ustanovením § 226 zákoníku práce povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. Zákoník práce nestanoví povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnou úschovu dopravních prostředků, pokud jich zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět.

Problematika odpovědnosti za možnou škodu je v novém zákoníku práce řešena obdobně jako ve starém kodexu. Zaměstnavatel nenese bez dalšího za všech okolností odpovědnost za škodu na majetku svých zaměstnanců (tzv. absolutní objektivní odpovědnost). Každý zaměstnanec

Nahrávám...
Nahrávám...