dnes je 15.6.2024

Input:

Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách průběžné pedagogické praxe

29.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.10
Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách průběžné pedagogické praxe

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách průběžné pedagogické praxe na pracovištích fyzických či právnických osob uzavřená podle § 96 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 391 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje organizace: -doplňte-

a

Identifikační údaje organizace: -doplňte-

uzavírají

tuto smlouvu o průběžné pedagogické praxi studentů školy:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek realizace průběžné pedagogické praxe studentů školy v daném vzdělávacím programu na pracovišti organizace v dohodnuté době a obsahu průběžné pedagogické praxe v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem. Místo konání průběžné pedagogické praxe, vzdělávací program a počet studentů je uveden v příloze smlouvy.

Organizace prohlašuje, že má oprávnění k podnikatelské činnosti v oboru, ve kterém bude realizována průběžná pedagogická praxe, doloženým u právnické osoby předmětem podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku a u fyzické osoby živnostenským listem.

II.

Doba smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od -doplňte-

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

Organizace:

  1. zabezpečí vhodné podmínky pro realizaci průběžné pedagogické praxe s ohledem na daný vzdělávací program uvedený v příloze,
  2. umožní kontrolu v průběhu průběžné pedagogické praxe ze strany školy a ČŠI,
  3. se zavazuje, že budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce a ochrany studentů odpovídající školskému zákonu č. 561/2004 Sb.,
  4. po dobu průběhu průběžné pedagogické praxe nese odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví a hygienu při práci studenta, dle § 101 až 108 zákoníku práce. Ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem školy zajistí prošetření příslušnými orgány případné úrazy studentů a zajistí nápravná opatření. Pracovní úraz studenta neprodleně oznámí škole a zašle škole kopii záznamu o úrazu.
  5. prokazatelně seznámí studenty s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany při průběžné pedagogické praxi, kopie dokladu o školení bude zaslána emailem ,
  6. pověří zajišťováním průběžné pedagogické praxe svého zaměstnance, který potvrdí účast studenta na průběžné pedagogické praxe. Formulář pro potvrzení předá student při nástupu na průběžnou
Nahrávám...
Nahrávám...