dnes je 18.4.2024

Input:

Svobodný přístup k informacím

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.4
Svobodný přístup k informacím

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Svobodný přístup k informacím je dán zákonem č. 106/1999 Sb., který by měl být ředitelem školy respektován a který umožňuje občanům ČR naplňování článku 17 odst. 1, 2, 4 a 5 Listiny základních práv a svobod, kterým je zaručené právo veřejnosti na informace v působnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy a subjektů, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy a zároveň stanoví podmínky, za kterých jsou tyto orgány a osoby povinny poskytovat informace ve své působnosti. Ředitel školy by měl mít vypracovaný vnitřní předpis, kterým naplňuje zákon č. 106/1999 Sb.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Směrnice o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

Ředitel ...... Název školy nebo školského zařízení podle zřizovací listiny vydává v souladu s ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,

vydává

směrnici pro poskytování informací ................ Název školy nebo školského zařízení podle zřizovací listiny.

 1. Povinnost školy (školského zařízení) poskytovat informace
  1. 1.1. Název školy nebo školského zařízení jako právnické osoby) (dále jen "škola") je zřízena Název zřizovatele – ministerstva, obce, kraje, dobrovolného svazku obcí). Jako veřejná instituce je povinným subjektem, na který se vztahují povinnosti poskytovat informace podle ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
  1. 1.2. Škola není povinna poskytovat
   1. informace o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích,
   2. informace, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a
   3. alších informace, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.
   1. 1.3. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
  1. Žadatel

Žadatelem o informaci může být jakákoli fyzická osoba i právnická osoba, která žádá o informaci.

 1. Informace a omezení práva na informace
 2. Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
 3. Informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, není počítačový program.
 4. Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 5. Další omezení práva na informace

Škola může omezit poskytnutí informace, pokud:

 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím
 3. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 4. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,
 5. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, nebo
 6. jde o informaci, která se týká stability finančního systému,
 7. informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím. Škola poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

Škola dále neposkytne informace o

 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb,
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Finančního analytického úřadu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
 6. údajích vedených v evidenci incidentů podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ze kterých bylo možné identifikovat orgán nebo osobu, která kybernetický bezpečnostní incident ohlásila nebo jejichž poskytnutí by ohrozilo účinnost reaktivního nebo ochranného opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti,
 7. informaci, která je předmětem ochrany práva autorského,
 8. informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena.

Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.

 1. Poskytování informací

Škola poskytuje informace

 1. zveřejněním,
 2. žadateli na základě žádosti.

Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti, zejména

 1. sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě,
 2. poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
 3. poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci,
 4. nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
 5. sdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo
 6. umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem.
 1. Poskytování informací zveřejněním
  1. 5.1. Škola pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejňuje na úřední desce informace uvedené v příloze č. 1 a umožňuje pořízení kopie těchto informací. Uvedené informace zveřejňuje také na úřední desce umožňující přístup dálkovým způsobem.
  2. 5.2. Škola ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupňuje seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy uvedené v příloze č. 1, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii. Uvedené informace zveřejňuje také na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  3. 5.3. Škola zveřejňuje pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách na místě, které je všeobecně přístupné tyto informace:
   1. důvod a způsob založení školy, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
   2. popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,
   3. místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím školy o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
   4. postup, který musí škola dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
   5. přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
   6. sazebník úhrad za poskytování informací,
   7. výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),
   8. výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,
   9. usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7
   10. elektronickou adresu podatelny.
  4. 5.4. Škola ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupní
   1. právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,
   2. seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona 106/1999 Sb. včetně případných návrhů licenčních smluv podle § 14a tohoto zákona, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.
   1. Poskytování informací žadateli na základě žádosti
   2. Podání žádosti
   3. Žádost o poskytnutí informace lze podat
    1. ústně,
    2. písemně.
    1. 6.1.2. Žádost podanou ústně může žadatel podat osobně nebo telefonicky na sekretariátu školy nebo školského zařízení (další varianty – řediteli školy nebo zástupci ředitele).
    2. 6.1.3. Žádost podanou písemně může žadatel doručit
     1. poštou (tj. prostřednictvím držitele poštovní licence)
     2. osobně na podatelnu školy,
     3. prostřednictvím datové schránky,
     4. prostřednictvím elektronické podatelny.
    3. 6.1.4. Písemná žádost podaná prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny nemusí být opatřena zaručeným nebo uznávaným elektronickým podpisem.
    4. 6.1.5. Údaje potřebné pro doručení žádosti ústně nebo písemně (umístění podatelny školy nebo školského zařízení, umístění kanceláře ředitele školy, umístění kanceláře zástupce ředitele, adresu školy, telefonní číslo sekretariátu školy nebo školského zařízení, elektronickou adresu podatelny) jsou zveřejněny na úřední desce školy nebo školského zařízení (dokument Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, příloha č. 1).
    5. 6.1.6. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
    6. 6.1.7. Z písemné žádosti musí být zřejmé,
     1. kterému povinnému subjektu je určena,
     2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Jestliže žádost podává fyzická osoba, pak v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Jestliže žádost podává právnická osoba, uvede v žádosti název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 1. 6.1.8. Žadatel může použít formulář písemné žádosti, který je obsažen v příloze č. 2 (pro fyzické osoby) a v příloze č. 3 (pro právnické osoby).
 2. 6.1.9. Žádost není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jestliže
  1. neobsahuje údaj o tom, kterému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
  2. neobsahuje adresu pro doručování,
  3. elektronická žádost není podána prostřednictvím elektronické podatelny.

6.2 Přijímání a evidence žádostí

 1. 6.2.1. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržela škola nebo školské zařízení.
 2. 6.2.2. Žádosti jsou přijímány v podatelně (další varianty - sekretariátu školy nebo školského zařízení, ředitelem školy nebo školského zařízení, zástupcem ředitele školy nebo školského zařízení), a to po celou pracovní dobu uvedených zaměstnanců školy nebo školského zařízení.
 3. 6.2.3. Žádosti podané v jakékoli formě jsou evidovány podatelnou školy nebo školského zařízení v podacím deníku.
 4. 6.2.4. Písemné žádosti jsou evidovány podatelnou v evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Evidence písemných žádostí obsahuje
  1. datum doručení žádosti, předmět žádosti, číslo jednací,
  2. jméno, příjmení, resp. název a sídlo žadatele, kontakt na žadatele,
  3. jak bylo v procesu vyřízení žádosti postupováno,
  4. jak byla žádost vyřízena
  5. datum vyřízení žádosti

6.3 Vyřizování žádostí

 1. 6.3.1. Žádosti o informace vyřizuje osoba pověřená ředitelem školy.
 2. 6.3.2. Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele.
 3. 6.3.3. Nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostatečnou, je třeba podat žádost písemně.
 4. 6.3.4. Pouze na žádost podanou písemně se vztahují ustanovení § 14 až 16a a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (tj. ustanovení věnovaná postupu při podávání a vyřizování písemných žádostí o informace, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, výroční zprávě).
 5. 6.3.5. Škola žádost posoudí.
  1. Jestliže postupu vyřízení žádosti brání nedostatek údajů o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, adresa; resp. název právnické osoby a sídlo), vyzve škola nebo školské zařízení žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Jestliže žadatel nevyhoví této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, pak škola nebo školské zařízení žádost odloží.
  2. Jestliže je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve škola nebo školské zařízení ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne škola nebo školské zařízení o odmítnutí žádosti.
  3. Jestliže se požadovaná informace nevztahuje k působnosti školy nebo školského zařízení, škola nebo školské zařízení žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
  4. Jestliže škola nebo školské zařízení žádost neodmítne, pak poskytne žadateli informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
 6. 6.3.6. Podatelna pořizuje o postupu při poskytování informací záznam, a to formou evidence písemných žádostí o informace, ve které je uvedeno:
  1. datum doručení žádosti, předmět žádosti, číslo jednací,
  2. jméno, příjmení, resp. název a sídlo žadatele, kontakt na žadatele,
  3. jak bylo v procesu vyřízení žádosti postupováno,
  4. jak byla žádost vyřízena
  5. datum vyřízení žádosti.
 7. 6.3.7. Lhůta pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění) může být školou nebo školským zařízením prodloužena nejvýše o 10 dnů pouze ze závažných důvodů, kterými jsou
  1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami školy nebo školského zařízení, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 8. 6.3.8. Žadatel je o prodloužení lhůty i o jeho důvodech prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 9. 6.3.9. Jestliže škola poskytne požadovanou informaci, pak tuto informaci do 15 dnů od poskytnutí informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední desce). Informace se zveřejňuje v anonymizované podobě, aby nebylo možné určit identitu žadatele a ze zveřejněného dokumentu získat jakékoli další osobní údaje.
 10. 6.3.10. Jestliže škola žádosti byť jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě 15 ode dne doručení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 11. 6.3.11. Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání se podává u školy a rozhoduje o něm nadřízený orgán. Jestliže se žádost týká informace, o které jako odvolací orgán rozhoduje krajský úřad, je nadřízeným orgánem krajský úřad. V ostatních případech je nadřízeným orgánem obecní úřad obce, která školu nebo školské zařízení zřídila, (resp. krajský úřad kraje, který školu nebo školské zařízení zřídil; nebo MŠMT, které školu nebo školské zařízení zřídilo).
 1. 6.4 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
  1. 6.4.1. Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, jestliže
   1. nesouhlasí s vyřízením žádosti, kdy místo poskytnutí informace byly žadateli sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace,
   2. mu po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, nebo po uplynutí prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. mu byla poskytnuta informace částečně a o zbytku žádosti nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
   4. nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli před poskytnutím informace.
  2. 6.4.2. Stížnost lze
Nahrávám...
Nahrávám...