dnes je 15.6.2024

Input:

Třídní vzdělávací program - předloha obsahu

19.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.76
Třídní vzdělávací program – předloha obsahu

Bc. Lenka Polášková

Vzor

Obsah:

I. Údaje o třídě

 1. Věkové zvláštnosti třídy a specifika výchovně-vzdělávací práce

II. Základní přehled integrovaných bloků a jejich orientace

 1. Skřítek Paleček vás vítá v mateřské škole
 2. Skřítek Paleček a Podzimníček
 3. O barevné paletě
 4. Vánoce ve školce
 5. Jak se Paleček učil s paní Zimou čarovat
 6. O Malém, Velkém, Tlustém a Tenkém
 7. Paleček probouzí přírodu ze zimního spánku
 8. Jaro v lese, na zahrádce, polích, vesnici i ve městě
 9. Moje rodina
 10. Letem světem, prstem po mapě


Údaje o třídě

Třídní učitelky:

Asistent pedagoga:

Třída Květinek se nachází v 1. patře budovy, je v těsném sousedství Montessori herny a je určena pro děti ve věku od 3,5 do 6 let věku. Jedná se o heterogenní skupinu dětí. Prostředí i hračky jsou přizpůsobeny věku dětí. Pedagogové volí takové metody a formy práce, které odpovídají věkovým specifikům. Ve třídě jsou zařazeny dvě děti v předškolním věku, se kterými třídní učitelka pracuje na individuální bázi – přizpůsobuje aktivity a činnosti specifikům dětí před nástupem povinné školní docházky v základní škole. Třídní učitelkou je ředitelka školy, která má odpovídající pedagogickou kvalifikaci.

Druhá učitelka je aktuálně bez pedagogické kvalifikace, avšak studuje kombinovanou formou studia 3. ročník oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole. Současně jí metodickou podporu poskytuje kolegyně.

Děti mají stálé zázemí, žádným způsobem ve třídě neprobíhá změna pedagogů, například externí formou.

1. Věkové zvláštnosti třídy

Denní režim je samostatným dokumentem, avšak i zde se přistupuje k realizaci na základě individuálních a věkových specifik dětí. Denní režim této třídy je rámcový. Cíle vzdělávání dětí do tří let věku a dětí od tří let do počátku školní docházky jsou velmi podobné. Jsou orientovány na provázání rodinného a institucionálního působení a na to, aby v dítěti probudily zájem o vzdělávání celoživotní.

Základní přehled integrovaných bloků a jejich orientace

Integrované bloky reagují na požadavky strategie a koncepci definované ve Školním vzdělávacím programu s názvem "Objevujeme svět se skřítkem Palečkem".

Skřítek Paleček je fiktivní postava, která děti provází po celý školní rok v rámci jednotlivých témat, která vyplývají ze životního koloběhu, změn v přírodě a na základě změn života člověka. Ve třídě může mít učitelka loutku či maňáska, které představují postavu skřítka Palečka.

Tematické části jsou zařazovány k jednotlivým podtématům. Konkrétní oblast je plánována s předstihem a část je zapojena v průběhu školního roku, jelikož TVP adekvátně reaguje na potřeby dětí a individuální situace vycházející z ročního období, školního roku nebo prostředí mateřské školy. Témata jsou naplánována návazně, avšak je zde prostor pro úpravu.

V tématech se zaměřujeme na určité oblasti, které si učitelka volí a jež integruje podle témat a rozpracovává v činnostech adekvátně věkovým zvláštnostem a specifikům dětí.

Orientace v měsících se zaměřuje na podporu oblastí dle Gardnerovy teorie mnohačetné inteligence.

1. Skřítek Paleček vás vítá v mateřské škole (září)

Září je vždy spojeno s adaptací dětí. Je potřeba k jakýmkoli činnostem přistupovat citlivě a s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Proto je také téma v září spojeno s tím, co děti obklopuje, tedy kamarádi, paní učitelky, nové prostředí školky a také seznámení s denním režim školky. Každé měsíční téma je rozděleno do "podtémat", která jsou zpracována do jednotlivých týdnů měsíce:

 1. Vítáme vás ve školce
 2. Věci a předměty kolem nás
 3. Ve školce jsme všichni kamarádi
 4. Jak to chodí ve školce

Dílčí cíle:

Tedy naše hlavní cíle v daném měsíci:

 • Získání relativní citové samostatnosti dětí.

 • Seznamování se s pravidly chování, ve vztahu k druhému (paní učitelky, kamarádi...).

 • Seznámení se s prostředím školy a denním režimem.

 • Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a celkově kultivovanost projevu, především u starších dětí-947672595 .

Očekávané výstupy (dítě):

Tedy to, co by děti po daném měsíci měly umět zvládat nebo znát:

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých.

 • Znát pravidla soužití v kolektivu dětí.

 • Začlenit se v kolektivu vrstevníků.

 • Bezpečně se orientovat v prostředí MŠ.

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s paními učitelkami.

 • Umět pojmenovat to, čím je ve třídě obklopeno.

 • Adaptovat se na život v mateřské škole, vnímat pravidla a dodržovat je.

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s vrstevníky, navazovat dětská přátelství.

 • Respektovat osobu dospělé osoby, pedagoga a komunikovat s nimi vhodným způsobem.

Poznámky učitelky:
2.Skřítek Paleček a Podzimníček (říjen)

Podzim je plný barev, možností, jak děti seznámit s přírodou a jejími proměnami, na zahradě, na poli i v lese. Skřítek Paleček se na své cestě světem potkává se skřítkem Podzimníčkem a ten mu představuje kouzelný svět přírody, která se připravuje na zimní spánek...

Podtémata:

 1. Podzim na zahrádce
 2. Podzim na poli
 3. Podzim v lese
 4. Halloween

Dílčí cíle:

 • Seznamovat děti s poznatky o světě přírody, která je obklopuje.

 • Pozorovat, zkoumat, všímat si souvislostí.

 • Experimentovat a využívat při nich jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.

 • Pojmenovávat předměty.

 • Pojmenovávat základní barvy.

 • Prakticky učit míchat barvy a vytvářet nové odstíny.

  • Rozeznávat specifika podzimu dle prostředí (město – vesnice – příroda).

 • Pozorováním změn v přírodě vést děti k chápání časového sledu ročních období.

 • Ve známých a opakujících se situacích, kterým dítě rozumí, podporovat sebeovládání.

Oblasti k integrovanému bloku:

Přírodní jevy a děje (roční období, změny v přírodě).

Příroda živá (rostliny, plody podzimu).

Předměty a jejich vlastnosti (velikost, tvar, chuť a vůně).

Elementární orientace v čase (roční období).

Očekávané výstupy (co by děti měly v závěru měsíce umět, znát, zvládat, v čem by se měly orientovat):

 • Chápat sled ročních období.

 • Zacházet s barvami, přirozeně projevovat zájem o jejich využití.

 • Aktivně se zapojovat do činností nabízených pedagogem.

 • Pojmenovat specifika ročního období – podzim.

 • Orientovat se v základních, typických plodinách podzimu (ovoce, zelenina).

 • Umět básničku nebo písničku spojenou s tématem.

 • Umět jednoduše pojmenovat znaky podzimu na poli, v lese a na zahrádce.

V měsíci říjnu se zaměříme také na výzdobu mateřské školy výrobky dětí. Budeme kreslit pastelkami, malovat temperovými barvami a dlabat dýni. Ochutnávat různě barevná jablka, švestky a hrušky. Venku se těšíme na sběr kaštanů a žaludů na zimu, pro zvířátka v lese... Nezapomínáme děti do tématu zapojovat zrakem, sluchem, hmatem, chutěmi i vůněmi... Oslavíme Halloween a budeme mít rej masek.

Poznámky učitelky:
3. O barevné paletě (listopad)

Listopad je jako barevná paleta, přináší přírodě, lesu, parku, vesnici i městu množství odstínů a barev, které nenamíchá žádný malíř na světě... Zároveň se připravuje na zimní spánek...

Podtémata:

 1. Podzim a jeho barevná paleta
 2. Moje město

Dílčí cíle:

 • Všímat si změn v přírodě.

 • Bezpečná orientace ve známém prostředí.

 • Praktické zapojení do činností (pokusy, srovnávání přírodnin...).

 • Projevovat empatii ve vztahu k vrstevníkům.

 • Umět pojmenovat základní barvy.

 • Znát možnosti využití barev a získávání jiných odstínů smícháváním.

 • Poznávání různých typů společenství (rodina, třída, herní skupina).

 • Podpora uvědomování si vlastní samostatnosti, zaujímání vlastních názorů a postojů a jejich vyjádření.

Oblasti k integrovanému bloku:

Místo, kde žijeme (bydlím v domečku, na sídlišti...).

Smysly (na co máme nos, ústa, uši, ruce...).

Přírodní jevy a děje (roční období, změny v přírodě, počasí).

Očekávané výstupy (dítě):

 • Orientuje se na svém těle (ukáže nos, ústa, uši...).

 • Chápe použití barev různé struktury a typu (může kreslit, malovat, otiskovat...).

 • Bezpečně se chová ve třídě (ví, že si musí umývat ruce, nemůže běhat tam, kde neurčí paní učitelka, nesmí ubližovat kamarádovi...).

 • Ví, že existují také jiná zvířata než domácí (například liška, jelen nebo zajíc – ta žijí v lese).

 • Ví, že je příroda jistým způsobem "závislá" na intervenci člověka (příprava zásob na zimu pro zvířátka v lese).

 • Ví, že přírodniny lze využívat různými způsoby (lze s nimi tvořit, využívat je pro osvojování dalších znalostí a dovedností).

Poznámky učitelky:
4. Vánoce ve školce (prosinec)

Školka se oblékne do zimního hávu a těší se společně s dětmi na nejkrásnější období v roce. Jsou to dny plné pohody, klidu, výroby dárečků pro maminky a tatínky, teplé kakao a ochutnávání cukroví...Starší děti napíšou dopis Ježíškovi a naučí se "čarovat"...

Podtémata:

 1. Kultura, prostředí, zvyky a tradice
 2. Věci kolem nás – hudební nástroje
 3. Rozmanitost lidského světa – oslavy Vánoc

Dílčí cíle:

 • Seznámení s tradicemi a zvyky.

 • Podpora sounáležitosti dětí.

 • Využití pohádky jako prostředku motivace pro spolupráci ve skupině.

 • Soustředěně poslouchat a umět porovnávat situace z příběhu se svými vlastními zkušenostmi.

 • Poznávat s dětmi podstatu a symboliku Vánoc.

 • Podporovat děti v "odolávání" proti vlivu globalismu.

 • Popsat situaci (skutečnou i podle obrázku).

 • Vyvinout volní úsilí dítěte, soustředit se na činnost a její dokončení.

Oblasti k integrovanému bloku:

Kultura a prostředí (lidové tradice a zvyky).

Rozmanitost lidského světa (oslavy Vánoc).

Očekávané výstupy (dítě):

 • Vědomě napodobí jednoduchý pohyb.

 • Snaží se (adekvátně svému věku) vyvinout snahu a soustředit se na činnost.

 • Je motivováno pro činnosti s instrumentálními nástroji.

 • Poslouchá krátké pohádky (četbu).

 • Rozumí běžným verbálním i neverbálním projevům vyjádření emocí a nálad.

 • Má povědomí o širším společenském, kulturním a přírodním prostředí i jeho dění, v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických činností.

S dětmi budeme v daném měsíci také vyrábět vánoční dárečky pro rodiče, zdobit školku, zpívat koledy, experimentovat s ledem a vodou a vypijeme si s rodiči "vánoční kakao".

Poznámky učitelky:
5. Jak se Paleček učil s paní Zimou čarovat (leden)

Paní Zima čaruje, u okýnka maluje... Zimní sporty, radovánky, snížek padá do zahrádky... Pojďme se, děti, společně mít ve školce báječně...

Podtémata:

 1. Paní Zima čaruje
 2. Zimní radovánky a sporty
 3. Pojďme, děti, na karneval

Dílčí cíle:

 • Seznámení s rozmanitostí přírody (les, louka, pole, les v zimě).

 • Živá příroda (péče o volně žijící zvířátka v zimě).

 • Oblékáme se (jak se správně obléknout v zimě).

 • Seznámení s ročním obdobím a s časovými pojmy a souvislostmi vzhledem k předmětům denní potřeby, které v daném ročním období používáme.

 • Vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad různými prostředky (řečovými, hudebními, dramatickými

Nahrávám...
Nahrávám...