dnes je 22.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Přírodověda, přírodopis, ekologie - Podzimní hrátky s listím

11.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.85
Ukázková hodina – Základní škola – Přírodověda, přírodopis, ekologie – Podzimní hrátky s listím

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: přírodověda, přírodopis, ekologie

Ročník: 3.–8.

Počet žáků: 25

Doba: 45 minut nebo déle

Anotace: Podzimní aktivita s lisovaným listím a předkreslenými mandalovými obrázky. Hodí se také do suplované hodiny bez zadané práce nebo do hodiny s vysokou absencí.

Klíčová slova: mandaly, podzimní výtvarně-přírodovědná aktivita, relaxační aktivita

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, pracovní

Kompetence komunikativní

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence pracovní

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

Cíle:

a) RVP:

 • pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace,

 • chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot,

 • spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností,

 • uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života,

 • zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě,

 • zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí,

 • porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí.

b) Cíle konkrétní hodiny:

 • Zpracování herbářových položek netradičním způsobem,

 • práce s živými přírodninami,

 • vytváření pozitivního vztahu k přírodě,

 • kooperace v malé skupině,

 • vytváření pozitivní atmosféry pro vzájemnou spolupráci.

Očekávané výstupy:

Přírodopis

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek,

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům,

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku,

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů,

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Člověk a jeho svět

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích,

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě,

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka.

Mezipředmětové přesahy a vazby

Výtvarná výchova

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace,

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky,

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění),

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 • vede k porozumění sobě samému a druhým,

 • napomáhá ke zvládání vlastního chování,

 • přispívá k utváření dobrých

Nahrávám...
Nahrávám...