dnes je 20.2.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Jarní příroda

6.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.10
Ukázková hodina – Základní škola – Projektová výuka – Jarní příroda

Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předmět: projektová – tematická výuka: propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura – výtvarná výchova

Téma: Jarní příroda

Ročník: 2.

Počet žáků: 24

Doba: 6 vyučovacích hodin (+ pozorování změn v přírodě v průběhu jednoho týdne)

Anotace:

Tematický celek jarní příroda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je zaměřen na pozorování změn v přírodě v okolí školy a doplněn jednoduchým pokusem. V českém jazyce žáci pracují s literárním textem a vyjadřují pocity z přečteného, tvoří i vlastní text. Ve výtvarné výchově je prostor pro vyjádření pocitů vztahujících se k jarní přírodě. Pokud se žáci již učí anglický jazyk, lze zařadit pracovní list k procvičení názvů barev. Při pracovních činnostech si žáci procvičí dovednost práce s papírem a vytvoří dekoraci, kterou lze využít k výzdobě třídy.

Klíčová slova: báseň, čtení s porozuměním, měkké souhlásky, počítání do 20, pokus, pozorování přírody, práce s papírem, tvrdé souhlásky

Klíčové kompetence (jsou naplňovány v dlouhodobém horizontu):

Kompetence k řešení problémů

 • Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Kompetence komunikativní

 • Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální

 • Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

 • Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence pracovní

 • Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení.

Očekávané výstupy (RVP ZV), ke kterým aktivity v dlouhodobějším horizontu směřují:

Český jazyk a literatura:

 • - Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
 • - Žák píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.
 • - Žák odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. 
 • - Žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu.

Matematika a její aplikace:

 • - Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.

Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody):

 • - Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích.

Člověk a svět práce:

 • - Žák pracuje podle slovního návodu a předlohy.

Umění a kultura – výtvarná výchova:

 • - Žák v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.

Organizace řízení učební činnosti:

V průběhu jednotlivých aktivit je střídána samostatná práce, práce ve dvojicích a v malých skupinách. Při dělení do dvojic / skupin vyučující využije libovolná losovátka (např. losovací kartičky: https://dum.rvp.cz/materialy/losovaci-karticky-2.html, barevně odlišená plastová víčka).

Organizace prostorová:

Aktivity probíhají ve třídě, stoly mohou být uspořádány do řad nebo po dvou u sebe s židlemi okolo (pro 4 žáky), pro sdílení je vhodné sezení v kruhu (na koberci). Pozorování přírody probíhá venku – v průběhu jednoho týdne ve stejný čas.

Text:

Český jazyk a literatura

Cíl: Žák správně doplní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách (zdůvodní), napíše krátký text s vybranými slovy.

Pomůcky: psací potřeby, sada karet se slovy na doplňování i/y pro každou skupinu (Příloha 1), vytištěný text na "chodící diktát" rozmístěný po třídě a kopie pro žáky podle zvolených úrovní (Příloha 2), čistý list papíru s linkami

1. Hra s kartami na procvičení i/y – žáci hrají ve skupinách (3–4 žáci), balíček vytištěných karet leží uprostřed stolu, tak aby slova nebyla vidět. První žák si vezme kartu, přečte slovo, odůvodní chybějící i/y a utvoří větu s daným slovem (tvar slova může změnit). Pokud odpoví správně, kartu si nechá. V případě nesprávné odpovědi vloží kartu dospodu balíčku. Žáci se střídají ve směru, na kterém se domluví. Hra končí, když jsou všechny karty rozebrány nebo po uplynutí stanoveného času. Žáci si mohou na závěr spočítat karty a sami zhodnotí, jak byli úspěšní. Učitel je postupně vede k sebehodnocení, např.: "Dnes jsem měl víc karet než minule; nejsem si jistý, kdy je ve slově di, ti, ni nebo dy, ty, ny; podařilo se mi vymyslet vtipnou větu." Neporovnávají se navzájem, neurčují vítěze ve skupině.

2. Chodící diktát – ve třídě jsou na několika dobře viditelných místech upevněny listy s textem diktátu. Každý žák má před sebou připravenou kopii (úroveň určí učitel, jakmile žáci princip chodícího diktátu znají, mohou si obtížnost vybrat sami). Žáci nechají svou kopii na stole a jdou si přečíst připravený text. Poté se vrátí a doplňují chybějící slova. K textu se můžou libovolně vracet, pracují svým tempem, vyplněný list odevzdají, až když jsou se svou prací spokojeni.

3. Po dokončení práce postupně vytvářejí dvojice. Ve dvojici si domluví 3 slova s "i" po měkké souhlásce a 3 slova s "y" po tvrdé souhlásce. Pak každý sám píše na list papíru věty, ve kterých domluvená slova použije. Šikovnější žáci mohou vymýšlet věty, které spolu nějak souvisejí. Po dopsání si ve dvojici listy vymění, přečtou a opraví chyby. Pro žáky, kteří by mohli mít s vymýšlením slov obtíže, má učitel připravenou nabídku: MOTÝL, CHYTÁ, RYCHLE, ŽIHADLO, KVĚTINA, JARNÍ.

4. Na závěr hodiny (podle zbývajícího času) učitel vyzve žáky, jestli chtějí přečíst své věty ostatním. Žáci společně krátce zhodnotí, co v hodině procvičovali a jak se jim pracovalo (např. pohybem).

Český jazyk a literatura

Cíl: Žák libovolným způsobem vyjádří pocit z přečtené básně.

Pomůcky: text básně pro každého žáka (Pracovní list 3), psací potřeby

1. Učitel přečte žákům nahlas báseň, pak je vyzve, aby si ji přečetli potichu sami a vymysleli její název. Pak si báseň čtou ve dvojicích (ve čtení se střídají) a porovnají si své názvy. Učitel je může seznámit s originálním názvem "Kukla".

2. Učitel požádá žáky, aby zavřeli oči a při poslechu básně si zkusili představit, jakou má náladu, jaké mají při jejím poslechu pocity a jak by se tato nálada a pocity daly vyjádřit. Přečte báseň.

3. Učitel vede v diskuzi žáky k uvědomění, že pocity mohou mít při poslechu stejné básně různé a také se dají různě vyjádřit (slovy, barvou, pohybem – tanec, pantomima, melodií). Po krátké přípravě (5 minut) žáci sdílejí s ostatními své pocity různými prostředky, které si sami zvolili.

4. Žáci utvoří trojice a po přípravě přečtou báseň jako rozhovor (rozdělí si role: vypravěč, včela, motýl). Učitel je požádá, aby zkusili říct rozhovor tak, aby se nerýmoval.

5. V diskuzi je vede ke srovnání, jak se proměnila nálada, když báseň změnili v text, který se nerýmuje.

6. Pokud je dostatek času, mohou žáci ve dvojicích / trojicích napsat svojí jarní báseň nebo text s tématem jaro.

Matematika a její aplikace

Cíl: Žák si procvičí sčítání a odčítání v oboru do 20, přečte a vyřeší slovní úlohu.

Pomůcky: karty na

Nahrávám...
Nahrávám...