dnes je 18.6.2024

Input:

Vnitřní platový předpis

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.23
Vnitřní platový předpis

Mgr. Martin Kaplán

Vnitřní platový předpis

Tento vnitřní platový předpis upravuje platová práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako "Škola“ nebo též jako "zaměstnavatel“).

Tento vnitřní platový předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“ nebo jako "ZP") ve spojení s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě , ve znění pozdějších předpisů (dále jako "NV" nebo "nařízení vlády o platových poměrech“) a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jako "katalog prací“), ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Působnost vnitřního platového předpisu

1. Tento vnitřní platový předpis upravuje platová práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se Školou.

2. Na zaměstnance, kteří konají pro Školu práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se vztahují pouze ta ustanovení, u nichž je to výslovně uvedeno.

Článek II.

Základní ustanovení

1. Tento vnitřní platový předpis upravuje zejména podmínky poskytování a vyplácení:

- platu zaměstnancům Školy, poskytování příplatků a odměny za pracovní pohotovost;

- odměny zaměstnancům Školy pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměn.

2. Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance se způsobem a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru.

3. Při stanovení odměny za práce konané mimo pracovní poměr se postupuje tak, aby výše stanovené odměny odpovídala platovému tarifu za stejnou nebo obdobnou práci konanou v pracovním poměru.

Článek III.

Určení výše platu

1. Plat určuje zaměstnanci Školy ředitel Školy v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a dalšími právními normami.

2. Řediteli Školy určuje plat zřizovatel Školy.

3. Ředitel Školy zajistí, aby plat nebo odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebyla nižší než minimální mzda dle ustanovení § 111 ZP. Do platu se pro tento účel nezahrnuje plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

4. Základní a rozhodující složkou platu zaměstnance je platový tarif.

5. Platovým tarifem se rozumí pevně stanovená měsíční částka vyjádřená v Korunách českých (Kč). Stupnice platových tarifů je uvedena v příloze č. _______ (uvést číslo přílohy, kde bude seznam platových tarifů) tohoto vnitřního platového předpisu.

6. Zaměstnanci Školy náleží platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů stanovených v jednotlivých přílohách nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců.

Článek IV.

Zařazení zaměstnance Školy do platové třídy

1. Ředitel Školy zařadí zaměstnance Školy do příslušné platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Zařazení zaměstnance do platové třídy provede ředitel Školy v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 ZP.

2. Vedoucí zaměstnance zařadí ředitel Školy do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které vykonává.

3. V případě, že příslušná práce není v katalogu prací uvedena, pak ředitel Školy zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty práce srovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

4. Ředitel Školy zařadí zaměstnance do odpovídající platové třídy jen v případě, že zaměstnanec Školy pro výkon práce zařazené v této třídě splňuje potřebné kvalifikační předpoklady – vzdělání.

5. Nesplňuje-li zaměstnanec Školy kvalifikační předpoklady pro výkon práce zařazené v určité platové třídě, pak ředitel Školy bude postupovat následovně:

a) Ředitel Školy může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis nestanoví jinak, a jestliže

i. důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) ZP, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo

ii. jiný právní předpis stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.  nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.

b) Nemůže-li Ředitel školy obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle § 3 odst. 3 NV, a nestanoví-li jiný právní předpis jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání

i. až na dobu 4 roků,

ii. na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene i. prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

Článek V.

Zařazení zaměstnance do platového stupně

1. Ředitel Školy zařadí zaměstnance Školy do platového stupně v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 ZP ve spojení s ustanovením § 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

2. Ředitel Školy zařadí zaměstnance Školy do platového stupně podle:

a) doby dosažené praxe,

b) doby péče o dítě,

c) doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby,

d) doby výkonu civilní služby.

(dále jen "započitatelná praxe“).

3. Ředitel Školy započte dobu praxe:

a) v plném rozsahu v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

b) V plném rozsahu po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby.

c) V plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu šest let, při

- skutečném čerpání mateřské dovolené,

- další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené,

- trvalé péči o dítě (děti) nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené,

- osobní péči o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě.

d) V rozsahu nejvýše dvou třetin jinou praxi, a to v závislosti na míře využitelnosti pro výkon požadované práce.

Doby uvedené pod písmeny b) a c) započte ředitel Školy, pokud se zaměstnanec současně nepřipravoval na povolání v denním nebo prezenčním studiu.

4. Z doby, kterou zaměstnanci započetl, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do

a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen

• středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku,

• nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání,

• anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

b) deváté platové třídy, který dosáhl jen

• středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků,

• nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků,

• nebo středního vzdělání dobu 4 roků,

• anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

c) desáté platové třídy, který dosáhl jen

• nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků,

• nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků,

• nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků,

• anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen

• vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu nebo jen vyššího odborného vzdělání dobu 2 roků,

• nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků,

• nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků,

• nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků,

• anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

5. Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 123 odst. 4 ZP, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel podle odstavce § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 5 NV pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.

6. Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu odečetl. Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně.

Článek VI.

Postup při zařazování nově přijatých zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů

1. Nově přijímaný zaměstnanec Školy předloží při uzavírání pracovní smlouvy řediteli Školy příslušné doklady, které potvrzují dosažený stupeň vzdělání, zaměření a obor vzdělání a dosaženou praxi včetně pracovního zařazení.

2. Nově přijímaný zaměstnanec, který požaduje udělení výjimky pro výkon práce z důvodu nesplňování kvalifikačních předpokladů, předloží řediteli Školy rovněž písemnou žádost o její udělení.

3. Ředitel Školy posoudí takto předložené dokumenty a na základě takto získaných údajů a v souladu s pravidly uvedenými v čl. IV. a V. tohoto vnitřního platového předpisu zařadí nového zaměstnance do platové třídy a platového stupně, a na základě tohoto zařazení mu určí odpovídající platový tarif.

4. Zaměstnanec Školy musí být seznámen s tímto vnitřním platovým předpisem ještě před začátkem výkonu práce.

5. Ředitel Školy je povinen vydat zaměstnanci platový výměr nejpozději ke dni nástupu do práce.

Článek VII.

Příplatek za vedení (§ 124 ZP)

1. Vedoucímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Příplatek za vedení řediteli Školy určuje zřizovatel.

2. Příplatek za vedení náleží také zástupci vedoucího zaměstnance, který trvale zastupuje vedoucího zaměstnance v plném rozsahu jeho řídící činnosti, je-li toto zastupování u zaměstnavatele upraveno zvláštním právním předpisem nebo organizačním předpisem, a to v rámci rozpětí příplatku za vedení stanoveného pro nejbližší nižší stupeň řízení, než přísluší zastupovanému vedoucímu zaměstnanci.

3. Zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a zastupování není součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, také náleží příplatek za vedení, a to od prvého dne zastupování. Příplatek přísluší za stejných podmínek stanovených pro zastupovaného vedoucího zaměstnance.

4. Vedoucími zaměstnanci Školy jsou pro účely poskytování příplatku za vedení:

a. zástupce ředitele Školy,

b. __________________ (např. vedoucí školní jídelny, vedoucí výchovných poradců, vedoucí školní družiny)

c. ___________________,

d. ___________________.

5. Výše příplatku za vedení pro vedoucí zaměstnance Školy je stanovena takto:

Funkce   Platová třída   Stupeň řízení   Příplatek za vedení (v %)   Příplatek za vedení (v Kč)   
Ředitel Školy      stanoví zřizovatel   
Např. Zástupce ředitele Školy   ___(např. 12)   ____(např. 2)   ___(např. 18)   _____   
Např. Vedoucí školní jídelny   ___(např. 9)   ____(např. 1)   ___(např. 7)   _____   
Např. Vedoucí školní družiny   ___(např. 9)   ____(např. 1)   ___(např. 5)   _____   
Např. Vedoucí výchovných poradců   ___(např. 9)   ____(např. 1)   ___(např. 7)   _____   

6. Zaměstnancům, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, ale jsou podle organizačního předpisu oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v tomto rozsahu:

Funkce   Platová třída   Příplatek za vedení (v %)   Příplatek za vedení (v Kč)   
Výchovný poradce   ___(např. 9)   ____ (např. 5)   _______   
Školník   ___(např. 6)   ____ (např. 10)   _______   

Článek VIII.

Odměna a příplatek za noční práci (§ 116 a 125 ZP)

1. Zaměstnanci Školy přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

2. Zaměstnanci pracujícímu na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen zaměstnanec pracující na dohodu) přísluší za dobu noční práce dosažená odměna a příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku.

3. Noční práce je práce konaná mezi 22. a 6. hodinou.

4. Noční práci musí zaměstnanci Školy vždy nařídit ředitel Školy.

Článek IX.

Odměna a příplatek za práci v sobotu a v neděli (§ 118 a 126 ZP)

1. Zaměstnanci Školy přísluší za hodinu práce v sobotu a v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

2. Zaměstnanci pracujícímu na dohodu za dobu práce v sobotu a neděli přísluší dosažená odměna a příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku.

3. Práci v sobotu a v neděli musí zaměstnanci Školy nařídit ředitel Školy.

Článek X.

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas (§ 127 ZP)

1. Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci Školy část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se ředitel Školy nedohodne se zaměstnancem Školy na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.

2. Neposkytne-li ředitel Školy zaměstnanci Školy náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci Školy část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek podle odstavce 1 tohoto článku.

3. Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení podle Článku VII. tohoto vnitřního předpisu, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. V platu ředitele Školy je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.

Článek XI.

Zvláštní příplatek

Zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, přísluší zvláštní příplatek.

1. Zaměstnanci Školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost spojenou s dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy, náleží příplatek ve výši _________ (500 Kč do 1 300 Kč). Konkrétní výše příplatků je uvedena v příloze č. ______.

2. Příplatek ve výši _________ (750 Kč do 2500 Kč) zaměstnanci Školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost, diagnostickou činnost nebo sociální práci s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami:

a) ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,

b) ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,

c) ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,

d) v zařízeních sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

3. Zaměstnanci Školy, který vykonává práci třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole se poskytuje příplatek ve výši __________ (1 500 Kč až 3 000 Kč) měsíčně.

4. Zaměstnanci Školy přísluší pouze jeden z příplatků stanovených v odstavcích 1., 2. a 3. tohoto článku. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci Školy ředitel Školy v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance Školy nejvýhodnější.

Článek XII.

Příplatek za rozdělenou směnu (§ 130 ZP)

1. Zaměstnanci Školy, kterému zaměstnavatel rozvrhl směny rozdělené na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.

2. Rozdělenou směnou se rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.

Článek XIII.

Osobní příplatek

1. Zaměstnanci Školy, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může ředitel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

2. Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

3. Ředitel Školy přizná zaměstnanci Školy osobní příplatek na základě srovnání jeho pracovních výsledků nebo rozsahu jeho pracovních úkolů s ostatními zaměstnanci Školy.

4. O zvýšení nebo snížení osobního příplatku rozhoduje ředitel Školy v závislosti na plnění podmínek, pro které byl přiznán.

5. Osobní příplatek odebere ředitel Školy zaměstnanci Školy, pominou-li důvody, pro které byl přiznán.

6. Výši osobního příplatku může ředitel Školy určit absolutní částkou nebo procentem platového tarifu.

Článek XIV.

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

1. Pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jako "ŠZ“), kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem Školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociální péče podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

Článek XV.

Specializační příplatek pedagogického pracovníka (§ 133 ZP)

1. Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši _________ (např. 1 000 až 2 000 Kč) měsíčně. Podmínky poskytování příplatku jsou upraveny v příloze č. _________.

Článek XVI.

Odměna a cílová odměna (§ 134 a 134a ZP)

1. Ředitel Školy může zaměstnanci Školy poskytnout odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, a to v rozmezí od ________ do ________ (např. 3 000 Kč do 5 000 Kč).

2. Za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná, může zaměstnavatel zaměstnanci, který se na jeho splnění bezprostředně nebo významně podílí, poskytnout cílovou odměnu. Výši odměny oznámí zaměstnavatel společně s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli před započetím plnění úkolu. Cílová odměna přísluší zaměstnanci ve výši určené zaměstnavatelem v závislosti na plnění ukazatelů, neskončí-li jeho pracovní poměr před splněním stanoveného úkolu.

3. O výši odměn a důvodech jejich vyplacení vede ředitel Školy evidenci.

Článek XVII.

Plat, odměna nebo náhradní volno za práci ve svátek (§ 115 a 135 ZP)

1. Zaměstnanci Školy, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí.

2. Pokud zaměstnanec Školy konal práci ve svátek, poskytne mu ředitel Školy náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jiné době, na které se se zaměstnancem Školy dohodne. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.

3. Ředitel Školy se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna.

4. Zaměstnanci pracujícímu na dohodu přísluší za dobu práce ve svátek dosažená odměna a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek.

5. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci pracujícímu na dohodu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhradní volno musí být zaměstnanci poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době.

6. Na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být zaměstnanci pracujícímu na dohodu místo náhradního volna poskytnut příplatek k dosažené odměně ve výši průměrného výdělku.

7. Zaměstnanci pracujícímu na dohodu, který v době svátku práci nekoná, protože svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada odměny ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

Článek XVIII.

Platový výměr

1. Ředitel Školy je povinen vydat zaměstnanci Školy nejpozději v den nástupu do práce písemný platový výměr.

2. V platovém výměru zaměstnance Školy je ředitel Školy povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec Školy zařazen, o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složkách platu. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je ředitel Školy povinen tuto skutečnost zaměstnanci Školy písemně oznámit, včetně uvedení důvodů takové změny. Ředitel Školy vydá zaměstnanci Školy nový platový výměr nejpozději v den, kdy jeho změna nabývá účinnosti.

3. Řediteli Školy vydá platový výměr zřizovatel Školy.

Článek XIX.

Odměna za pracovní pohotovost

Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci Školy odměna ve výši 10 % průměrného výdělku.

Článek XX.

Splatnost a výplata platu

1. Ředitel Školy vyplatí zaměstnanci Školy před nastoupením dovolené plat splatný během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak. (pokud to neumožňuje technika výpočtu platů, pak vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci přiměřenou zálohu a zbývající část platu mu vyplatí nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty platu následujícím po dovolené).

2. Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci Školy na jeho žádost plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo:

(Alt. 1) v den skončení pracovního poměru.

(Alt. 2) v nejbližším pravidelném termínu výplaty platu následujícím po dni skončení pracovního poměru (pouze v případě, že to neumožňuje technika výpočtu platu).

3. Pravidelný termín výplaty platu je k _____ (např. 12.) dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla práce vykonána. Připadne-li tento den na den pracovního klidu, pak je pravidelný termín výplaty nejbližší následující pracovní den.

4. Plat se vyplácí v pracovní době od ______ do ______ (např.

Nahrávám...
Nahrávám...