dnes je 18.6.2024

Input:

Vnitřní platový předpis - vzor

7.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.36
Vnitřní platový předpis - vzor

JUDr. Hana Poláková

Vzor

Tento vnitřní platový předpis upravuje platová práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se školou ___________(přesné označení, adresa) (dále jako "Škola“ nebo též jako "zaměstnavatel“).

Tento vnitřní platový předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“) ve spojení s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jako "nařízení vlády o platových poměrech“) a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jako "katalog prací“).

Článek I.

Působnost vnitřního platového předpisu

1.Tento vnitřní platový předpis upravuje platová práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se Školou.

2.Na zaměstnance, kteří konají pro Školu práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se vztahují pouze ta ustanovení, u nichž je to výslovně uvedeno.

Článek II.

Základní ustanovení

1.Tento vnitřní platový předpis upravuje zejména podmínky poskytování a vyplácení platů zaměstnancům Školy, poskytování příplatků a odměny za pracovní pohotovost.

2.Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance se způsobem a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, vždy před uzavřením pracovní smlouvy.

3.Při stanovení odměny za práce konané mimo pracovní poměr se postupuje obdobně tak, aby výše stanovené odměny odpovídala platu za stejnou nebo obdobnou práci konanou v pracovním poměru.

4.Zaměstnanec Školy má právo kdykoli nahlížet do tohoto vnitřního platového předpisu, který je za tímto účelem uložen .......... (kde nebo u koho).

Článek III.

Určení výše platu

1.Plat určuje zaměstnanci Školy ředitel Školy v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a nařízením vlády o platových poměrech.

2.Řediteli Školy určuje plat zřizovatel Školy.

3.Ředitel Školy zajistí, aby plat nebo odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebyla nižší než minimální mzda dle ustanovení § 111 ZP. Do platu se pro tento účel nezahrnuje plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

4.Základní a rozhodující složkou platu zaměstnance je platový tarif.

5.Platovým tarifem se rozumí pevně stanovená měsíční částka vyjádřená v Korunách českých (Kč). Stupnice platových tarifů je uvedena v příloze č. _______ Příloha č. 6 – Tarifní tabulka 2001. doc (uvést číslo přílohy, kde bude seznam platových tarifů) tohoto vnitřního platového předpisu.

6. Zaměstnanci Školy přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterého je zařazen.

7. Ředitel Školy určí platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy provoznímu zaměstnanci zařazenému do první až páté platové třídy. Okruh zaměstnanců a jejich platové tarify jsou uvedeny v příloze č. _______ (uvést číslo přílohy, kde bude uveden okruh provozních zaměstnanců a jejich platový tarif) tohoto vnitřního platového předpisu.

Článek IV.

Zařazení zaměstnance Školy do platové třídy

1.Ředitel Školy zařadí zaměstnance Školy do příslušné platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Zařazení zaměstnance do platové třídy provede ředitel Školy v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákoníku práce ve spojení s katalogem prací.

2.Vedoucí zaměstnance zařadí ředitel Školy do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které vykonává.

3.V případě, že příslušná práce není v katalogu prací uvedena, pak ředitel Školy zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty práce srovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

4.Ředitel Školy zařadí zaměstnance do odpovídající platové třídy jen v případě, že zaměstnanec Školy pro výkon práce zařazené v této třídě splňuje potřebné kvalifikační předpoklady – vzdělání.

5.Nesplňuje-li zaměstnanec Školy (s výjimkou psychologa, který vždy musí splňovat odbornou kvalifikaci) kvalifikační předpoklady pro výkon práce zařazené v určité platové třídě, pak ředitel Školy bude postupovat následovně:

a.jde-li o pedagogického pracovníka, který nemá odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, pak tento pracovník může vykonávat v souladu s ustanovením § 32 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (dále jako "zákon o pedagogických pracovních“), přímou pedagogickou činnost:

i.pokud dosáhl 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázal schopnost výkonu požadované činnosti,

ii.nejdéle po dobu deseti let ode dne nabytí účinnosti zákona o pedagogických pracovnících, tj. od 1. ledna 2005, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí,

iii.jestliže v době vzniku základního pracovněprávního vztahu neuskutečňovaly vysoké školy pro výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné škole akreditovaný magisterský studijní program příslušného studijního oboru; v tomto případě se získáním nejvyššího dosažitelného vzdělání v příslušném oboru považuje předpoklad odborné kvalifikace pro pracovněprávní účely za splněný,

iv. pokud ke dni 1. ledna 2015 dosáhla alespoň 55 let věku a pokud vykonávala přímou pedagogickou činnost na příslušném druhu školy nejméně po dobu 20 let.

b.Ředitel Školy může ve výjimečných případech zařadit zaměstnance v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 nařízení vlády č. č. 564/2006, o platových poměrech, do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže nemůže obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání a pokud nestanový zvláštní právní předpis jinak,

i.až na dobu 4 roků,

ii. na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene i. prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

O udělení výjimky na dobu delší než 4 roky žádá zaměstnanec ředitele Školy prostřednictvím svého přímého nadřízeného, který potvrdí, že zaměstnanec prokázal schopnost k výkonu požadované práce. Dokladem o udělení výjimky je rozhodnutí ředitele Školy o výjimečném zařazení zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání.

Článek V.

Zařazení zaměstnance do platového stupně

1.Ředitel Školy zařadí zaměstnance Školy do platového stupně v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech.

2.Ředitel Školy zařadí zaměstnance Školy do platového stupně podle:

a. doby dosažené praxe,

b. doby péče o dítě,

c. doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby,

d. doby výkonu civilní služby.

(dále jen "započitatelná praxe“).

3.Ředitel Školy započte dobu praxe:

a.v plném rozsahu v oboru požadované práce. Prací v oboru požadované práce se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

b.V plném rozsahu po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby.

c.V plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu šest let, při

• skutečném čerpání mateřské dovolené,

• další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené,

• trvalé péči o dítě (děti) nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené,

• osobní péči o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě.

d. V rozsahu nejvýše dvou třetin jinou praxi, a to v závislosti na míře využitelnosti pro výkon požadované práce.

Přehled o druzích praxe zaměstnanců Školy a způsobu jejich zápočtu tvoří přílohu č.____________ (uvedeny budou druhy praxí, které doložili zaměstnanci Školy a zda jsou započteny plně nebo v jiném rozsahu, konkrétně jakém; například praxe vychovatele pro zápočet praxe pro druh práce učitele – plně, popřípadě 2/3) tohoto vnitřního předpisu.

Článek VI.

Postup při zařazování nově přijatých zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů

1. Nově přijímaný zaměstnanec Školy předloží při uzavírání pracovní smlouvy řediteli Školy příslušné doklady, které potvrzují dosažený stupeň vzdělání, zaměření a obor vzdělání a dosaženou praxi včetně pracovního zařazení.

2. Nově přijímaný zaměstnanec, který požaduje udělení výjimky pro výkon práce z důvodu nesplňování kvalifikačních předpokladů, předloží řediteli Školy rovněž písemnou žádost o její udělení.

3. Ředitel Školy posoudí takto předložené dokumenty a na základě takto získaných údajů a v souladu s pravidly uvedenými v čl. IV. a V. tohoto vnitřního platového předpisu určí nově přijímanému zaměstnanci platovou třídu a platový stupeň, včetně jim odpovídajícího platového tarifu.

4. Zaměstnanec Školy musí být seznámen s tímto vnitřním platovým předpisem ještě před začátkem výkonu práce.

5. Ředitel Školy je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o dosažené platové třídě, o dosaženém platovém stupni a platovém tarifu, a to ve formě platového výměru nejpozději ke dni nástupu do práce.

Článek VII.

Platový tarif

Zaměstnanci Školy náleží platový tarif podle stupnice platových tarifů stanovených v jednotlivých přílohách nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců podle článku III odst. 6, v případě zvláštního určení platového tarifu podle článku III odst. 7 tohoto vnitřního platového předpisu.

Článek VIII.

Příplatek za vedení

1. Vedoucímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Příplatek za vedení řediteli Školy určuje zřizovatel.

2. Příplatek za vedení určený pro ředitele Školy přísluší také zástupci ředitele Školy, který zastupuje ředitele Školy v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a zastupování není součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy. Tento příplatek náleží zástupci ředitele Školy od prvního dne zastupování.

3. Vedoucími zaměstnanci Školy jsou pro účely poskytování příplatku za vedení

a. zástupce ředitele Školy,

b. __________________ (např. vedoucí školní jídelny, vedoucí učitelka elokovaného pracoviště)

4. Výše příplatku za vedení pro vedoucí zaměstnance Školy je stanovena takto:

Funkce   Platová třída   Stupeň řízení   Příplatek za vedení (v %)   Příplatek za vedení (v Kč)  
Ředitel Školy   stanoví zřizovatel  
Např. Zástupce ředitele Školy   ___(např. 9)   ____(např. 1)   ___(např. 18)   _____  
Např. Vedoucí školní jídelny   ___(např. 9)   ____(např. 1)   ___(např. 10)   _____  
Např. vedoucí učitelka   ___(např. 9)   ____(např. 1)   ___(např. 18)   _____  
         

5. Zaměstnancům, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, ale jsou podle organizačního předpisu oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v tomto rozsahu:

Funkce   Platová třída   Příplatek za vedení (v %)   Příplatek za vedení (v Kč)  
       
Školník   ___(např. 6)   ____ (např. 10)   _______  

Článek IX.

Příplatek za noční práci

1. Zaměstnanci Školy přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

2. Noční práce je práce konaná mezi 22. a 6. hodinou.

3. Noční práci může v případě její potřeby zaměstnanci Školy nařídit ředitel Školy.

Článek X.

Příplatek za práci v sobotu a v neděli

1. Zaměstnanci Školy přísluší za hodinu práce v sobotu a v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

2. Práci v sobotu a v neděli může v případě její potřeby zaměstnanci Školy nařídit ředitel Školy.

Článek XI.

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

1. Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci Školy část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se ředitel Školy nedohodne se zaměstnancem Školy na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.

2. Neposkytne-li ředitel Školy zaměstnanci Školy náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci Školy část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek podle odstavce 1 tohoto článku.

3. Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení podle Článku VIII. tohoto předpisu, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti.

4. Práci přesčas může v případě její potřeby zaměstnanci Školy nařídit ředitel Školy.

Článek XII.

Zvláštní příplatek

1. Zaměstnanci Školy, který vykonává výchovnou, pomocnou výchovnou, vzdělávací nebo diagnostickou činnost nebo sociální práce s výchovně problémovými dětmi a mládeží a jejich zákonnými zástupci ve specializované třídě, náleží příplatek ve výši ....... Kč (600,- Kč do 2.000,- Kč).

Článek XIII.

Příplatek za rozdělenou směnu

1. Zaměstnanci Školy, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.

2. Rozdělenou směnou se rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.

Článek XIV.

Osobní příplatek

1. Zaměstnanci Školy, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může ředitel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

2. Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

3. Ředitel Školy přizná zaměstnanci Školy osobní příplatek na základě srovnání jeho pracovních výsledků nebo rozsahu jeho pracovních úkolů s ostatními zaměstnanci Školy.

4. Osobní příplatek může zaměstnanec Školy získat nejdříve po třech měsících od vzniku pracovního poměru.

5. O zvýšení nebo snížení osobního příplatku rozhoduje ředitel Školy v závislosti na plnění podmínek, pro které byl přiznán.

6. Osobní příplatek odebere ředitel Školy zaměstnanci Školy, pominou-li důvody, pro které byl přiznán.

7. Výši osobního příplatku může ředitel Školy určit absolutní částkou nebo procentem platového tarifu.

8. O určení výše osobního příplatku je zaměstnanec informován písemně platovým výměrem doručeným zaměstnanci nejpozději v den účinnosti přiznání či změny výše osobního příplatku.

Článek XV.

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

1. Pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé pedagogické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jako "školský zákon“), kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem Školy příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

2. Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti stanoví ředitel Školy pedagogickému pracovníkovi na období kalendářního roku.

3. Ředitel Školy stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah přímé pedagogické činnosti.

4. Ředitel Školy může nařídit pedagogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně. Další hodiny s ním může dohodnout. Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem Školy se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce, přímou pedagogickou činnost nevykonával. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době; těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.

5. Přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah je i přímá pedagogická činnost při zastupování nepřítomného pedagogického pracovníka.

Článek XVI.

Specializační příplatek pedagogického pracovníka

1. Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši _________ (uvede se konkrétní částka stanovená v rámci rozpětí 1000 – 2000 Kč měsíčně)) měsíčně.

Článek XVII.

Odměna

1. Ředitel Školy může zaměstnanci Školy poskytnout odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.

2. Za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti Školy zvlášť významná, může ředitel Školy zaměstnanci Školy, který se na jeho splnění bezprostředně nebo významně podílí, poskytnout cílovou odměnu. Výši odměny oznámí ředitel Školy společně s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli před započetím plnění úkolu. Cílová odměna přísluší zaměstnanci Školy ve výši určené ředitelem Školy v závislosti na plnění ukazatelů, neskončí-li jeho pracovní poměr před splněním stanoveného úkolu.

3. Ředitel Školy poskytne zaměstnanci Školy odměnu:

a. při dovršení 50 let a 60 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod, ve výši (například 3000 Kč).

b. za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek ve výši (například 5000 Kč).

4. O výši odměn a důvodech jejich vyplacení vede ředitel Školy evidenci.

Článek XVIII.

Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek

1. Zaměstnanci Školy, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí.

2. Pokud zaměstnanec Školy konal na pokyn ředitele Školy práci ve svátek, poskytne mu ředitel Školy náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jiné době, na které se se zaměstnancem Školy dohodne. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.

3. Ředitel Školy se může se zaměstnancem Školy dohodnout namísto poskytnutí náhradního volna za práci konanou ve svátek na poskytnutí příplatku za takto konanou práci, a to ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek.

Článek XIX.

Platový výměr

1. Ředitel Školy je povinen vydat zaměstnanci Školy nejpozději v den nástupu do práce písemný platový výměr.

2. V platovém výměru zaměstnance Školy je ředitel Školy povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni (pokud nejde o zvláštní způsob určení platového tarifu), do nichž je zaměstnanec Školy zařazen, o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složkách platu. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je ředitel Školy povinen tuto skutečnost zaměstnanci Školy písemně oznámit, včetně uvedení důvodů takové změny. Ředitel Školy vydá zaměstnanci Školy nový platový výměr nejpozději v den, kdy jeho změna nabývá účinnosti.

3. Řediteli Školy vydá platový výměr zřizovatel Školy.

Článek XX.

Platový výměr, smluvní plat

Článek XXI.

Odměna za pracovní pohotovost

Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci Školy odměna ve výši 10 % průměrného výdělku.

Článek XXII.

Splatnost a výplata platu

1. Plat zaměstnanců Školy je splatný vždy nejpozději do _______ (uvede se příslušný den, např. 12.) dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla práce vykonána.

2. (Alt. 1) Ředitel Školy vyplatí zaměstnanci Školy před nastoupením dovolené plat splatný během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak. (pokud to neumožňuje technika výpočtu platů, pak vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci přiměřenou zálohu a zbývající část platu mu vyplatí nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty platu následujícím po dovolené).

V takovém případě navrhujeme toto ustanovení (Alt. 2):

2. Připadne-li termín výplaty platu na období dovolené zaměstnance Školy, ředitel Školy vyplatí zaměstnanci Školy před nastoupením dovolené s ohledem na techniku výpočtu platů přiměřenou zálohu a zbývající část platu mu vyplatí nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty platu následujícím po dovolené

3. Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci Školy na jeho žádost plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo:

(Alt. 1) v den skončení pracovního poměru.

(Alt. 2) v nejbližším pravidelném termínu výplaty platu následujícím po dni skončení pracovního poměru (pouze v případě, že to neumožňuje technika výpočtu platu).

4. Pravidelný termín výplaty platu je k _____ (např. 12.) dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla práce vykonána. Připadne-li tento den na den pracovního klidu, pak je pravidelný termín výplaty nejbližší následující pracovní den.

5. Plat se vyplácí v pracovní době od ______ do ______ (např. 8.00 – 16.00) na pracovišti. Nemůže-li se zaměstnanec Školy dostavit k výplatě z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel plat v pravidelném termínu výplaty na svůj náklad a nebezpečí.

6. Při měsíčním vyúčtování platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance Školy předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě plat vypočetl.

7. Jiné osobě než zaměstnanci Školy je možné vyplatit plat jen na základě písemné plné moci; to platí i pro manžela zaměstnance Školy.

8. Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při výplatě platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance (po odečtení případných zákonných srážek), zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.

9. Ustanovením o splatnosti a výplatě platu se bude řídit i splatnost a výplata odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny za pracovní pohotovost a náhrady platu. Pokud si zaměstnanec Školy a ředitel Školy sjednají jednorázovou splatnost odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

Článek XXIII.

Srážky z platu

1. Zaměstnavatel je oprávněn provést srážky z platu nebo z jiných příjmů zaměstnance Školy z pracovněprávního vztahu pouze:

a) v případech stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

b) na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance Školy.

2. Zaměstnavatel je oprávněn srazit zaměstnanci Školy z platu:

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,

b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,

c) zálohu na plat, kterou je zaměstnanec Školy povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání tohoto platu,

d) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popřípadě jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté zaměstnanci Školy k plnění jeho pracovních úkolů,

e) náhradu platu za dovolenou, na niž zaměstnanec Školy ztratil právo nebo na níž mu právo nevzniklo, a náhradu platu podle ustanovení

Nahrávám...
Nahrávám...