dnes je 15.6.2024

Input:

Vnitřní předpis školy o poskytování dovolené

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2
Vnitřní předpis školy o poskytování dovolené

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Tento vnitřní předpis upravuje nárok na poskytování dovolené zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako "Škola“ nebo též jako "zaměstnavatel“).

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě ustanovení § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“).

1. Čerpání dovolené se určuje podle rozvrhu čerpání dovolené. Při sestavení rozvrhu čerpání dovolené se postupuje podle těchto pravidel:

a) Dovolená pedagogických pracovníků Školy činí 8 týdnů v kalendářním roce. Ředitel Školy určuje dobu čerpání dovolené pedagogických pracovníků zpravidla na dobu školních prázdnin, a to zejména s ohledem na zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí, žáků a mládeže. V období školního vyučování může zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen v odůvodněných případech (je možné doplnit demonstrativní výčet těchto případů). (Jde-li o pedagogické pracovníky ve školských zařízeních s celoročním provozem, určuje zaměstnavatel dovolenou v průběhu celého školního roku).

b) Dovolená zaměstnanců Školy neuvedených pod písm. a) činí 5 týdnů v kalendářním roce.

c) Příslušní vedoucí zaměstnanci jsou povinni předat řediteli Školy podklady pro sestavení rozvrhu čerpání dovolené nejpozději do ________ (uvést datum, s ohledem na specifikum čerpání dovolené u pedagogických pracovníků možno navázat na publikaci oznámení ministerstva školství o organizaci školního roku).

d) Ředitel Školy předloží návrh rozvrhu čerpání dovolené odborové organizaci nejpozději do _________ (uvést datum viz výše) a vyžádá si její předchozí souhlas s tímto rozvrhem;

e) Ředitel Školy seznámí nejpozději do _____ (uvést datum) s rozvrhem čerpání dovolené všechny zaměstnance prostřednictvím ______ (uvést způsob seznámení – např. e-mail, nástěnka ve sborovně, atd.)

2. Určení doby čerpání dovolené

a) Určenou dobu čerpání dovolené oznamuje ředitel Školy svým podřízeným písemně nejpozději alespoň 14 dnů předem, a to v souladu se schváleným rozvrhem čerpání dovolené. Pouze ve výjimečných případech může ředitel Školy určit zaměstnanci čerpání dovolené i mimo rozvrh čerpání dovolené.

b) Určení doby čerpání dovolené jednotlivých zaměstnanců předá na předepsaném tiskopise ředitel Školy _________ (uvést pověřený útvar – např. personální a mzdový) alespoň _________ dnů před jejich nástupem na dovolenou.

c) Změnit určenou dobu čerpání dovolené a odvolat zaměstnance Školy z dovolené lze jen _______ (uvést demonstrativní výčet podmínek, za kterých tak lze učinit). V takovém případě je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.

d) Ředitel Školy je povinen určit zaměstnanci čerpání celé výměry dovolené v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo a v rozsahu, na které mu právo na dovolenou vzniklo, ledaže by mu v tom bránily provozní důvody nebo překážky na straně zaměstnance. S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance může ředitel Školy rozhodnout na základě písemné žádosti zaměstnance o převodu části dovolené za kalendářní rok, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků 6 týdnů, do následujícího kalendářního roku.

e) Zaměstnanci Školy, který nemohl dovolenou vyčerpat do konce kalendářního roku nebo byla-li její část převedena na žádost zaměstnance do dalšího kalendářního roku, musí být dovolená poskytnuta nejpozději do konce příštího kalendářního roku. Ředitel Školy určí zaměstnanci čerpání této dovolené nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Pokud tak neučiní, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je v takovém případě zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

f) Zaměstnanci Školy, kterému nemohlo být určeno čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené nebo z důvodu pracovní neschopnosti zaměstnance, je ředitel Školy povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

g) Zaměstnanci Školy, který nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, lze dovolenou určit jen v případě, že lze očekávat, že do konce kalendářního roku nebo do skončení pracovního poměru tyto podmínky splní.

h) Požádá-li zaměstnankyně Školy zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec Školy zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

i) Ředitel Školy nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec Školy vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně Školy na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec Školy na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance Školy lze určit zaměstnanci Školy čerpání dovolené jen na jeho žádost.

j) Připadne-li v době dovolené zaměstnance Školy svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci Školy náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

3. Tento vnitřní předpis bude k dispozici na jednotlivých pracovištích Školy k nahlédnutí všem zaměstnancům Školy.

4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ______________(např. 1. září 2022) a je vydán na dobu určitou do _______ (např. 31. srpna 2023).

5. V případě, že dojde ke změnám v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá z ustanovení tohoto vnitřního předpisu bude třeba uvést do souladu s právními předpisy, pak je ředitel Školy povinen bez zbytečného odkladu vydat nový vnitřní předpis.

V __________ dne ___________

__________________________

ředitel Školy

Komentář:

Vzorový vnitřní předpis je kombinací vnitřního předpisu podle § 305 zákoníku práce (který může upravovat pouze mzdová, platová a jiná práva zaměstnanců) a předpisu, který zákoník práce neupravuje, ale v praxi je často zaměstnavateli vydáván s označením vnitřní předpis a upravuje organizační a technické záležitosti.

Institut dovolené je upraven zejména v části deváté zákoníku práce (jedná se ustanovení § 211 – § 223 zákoníku práce). Čerpání dovolené může být upraveno kolektivní smlouvou, popřípadě vnitřním předpisem. Problematika čerpání dovolené pedagogických pracovníků je upravena specificky. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí, na rozdíl od obecné výměry dovolené, 8 týdnů v kalendářním roce. Podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, určuje ředitel dobu čerpání dovolené pedagogických pracovníků zpravidla na dobu během školních prázdnin, učitelům mateřských škol s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám na pracovišti tak, aby ji čerpali především v době přerušení nebo omezení provozu mateřské školy a v případě, že jde o pedagogické pracovníky ve školských zařízeních s celoročním provozem, pak v průběhu celého školního roku.

Dovolená zaměstnanců, jejichž zaměstnavatelem je a) stát, b) územní samosprávný celek, c) státní fond, d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, nebo e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky, činí 5 týdnů v kalendářním roce.

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené podle písemného rozvrhu dovolené. Zaměstnavatel je povinen začátkem roku rozvrh čerpání dovolené vytvořit. Písemný rozvrh čerpání dovolené by měl být vydaný tak, aby veškerá dovolená za kalendářní rok, na kterou zaměstnancům vzniká nárok, mohla být v příslušném roce, zpravidla vcelku, rovněž vyčerpána.

Nejedná se sice o zcela závazný dokument, neboť není možné předem úplně podchytit veškeré potřeby jak zaměstnanců, tak provozní potřeby zaměstnavatele, nicméně přesto by mělo být následné konkrétní určování čerpání dovolené jednotlivým zaměstnancům v souladu s uvedeným rozvrhem. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, popř. rada zaměstnanců, musí zaměstnavatel vytvoření rozvrhu čerpání dovolené za kalendářní rok s danými zástupci zaměstnanců projednat a vydává ho jen s jejich souhlasem.

Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Na kratší době písemného oznámení doby čerpání dovolené se musí zaměstnavatel

Nahrávám...
Nahrávám...