dnes je 16.7.2024

Input:

Vnitřní předpis Školy o používání služebních silničních motorových vozidel při pracovních cestách

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16.1
Vnitřní předpis Školy o používání služebních silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Jaroslava Pfeilerová

Vnitřní předpis školy

o používání služebních silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Tento vnitřní předpis upravuje postup při používání služebních motorových vozidel zaměstnanci při pracovních cestách v rámci pracovněprávních vztahů s ....................................... (přesné označení, adresa školy), (dále jen "zaměstnavatel“).

Tento vnitřní předpis je vydáván v souladu s § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce“).

1. Služebním motorovým vozidlem se rozumí vozidlo ve vlastnictví zaměstnavatele, vozidlo zaměstnavatelem pronajaté nebo zaměstnavatelem bezplatně vypůjčené (dále jen "služební vozidlo“).

2. K použití služebního vozidla pro pracovní cestu zaměstnance dává souhlas ředitel organizace, který na základě písemného příkazu určí, kteří zaměstnanci a za jakých podmínek budou služebním vozidlem cestovat. (Z praktických důvodů je vhodné pověřit vysíláním na pracovní cesty více zaměstnanců nebo stanovit vysílajícího vedoucího pracovníka obecně – např. nejblíže nadřízený vedoucí pracovník. Pokud bude určena pouze jedna konkrétní osoba, nebude v její nepřítomnosti možné vysílat zaměstnance na pracovní cesty služebním vozidlem.)

3. Použití služebního vozidla je možné pouze pro služební účely (v tomto bodě lze podle potřeb určit výjimky kdy, za jakých podmínek a kým může být vozidlo používáno pro jiné než služební účely – např. v určitých případech bude povoleno pronajmout za úhradu služební vozidlo zaměstnanci).

4. Péčí o služební vozidlo bude pověřen .................................... (uvést jméno, bližší identifikaci a pracovní zařazení osoby). Pověřený zaměstnanec zajistí uzavření příslušných pojistných smluv a technických prohlídek. (Dále lze podle rozhodnutí zaměstnavatele uložit další povinnosti, např. evidovat a vyhodnocovat PHM spotřebované při jízdách služebním vozidlem apod.)

5. Služební vozidlo je havarijně pojištěno a případné škody vzniklé při využití vozidla budou hrazeny z této pojistné smlouvy. Výjimku tvoři případy, kdy zaměstnanec způsobí škodu vlastním zaviněním pod vlivem alkoholu nebo nedodržováním dopravních předpisů apod. (Konkrétní případy lze definovat podrobněji, případně lze odkázat na směrnici, kterou je problematika škod způsobených zaměstnancem řešena.)

6. Zaměstnavatel povolí využití služebního vozidla pouze zaměstnancům, kteří mají předepsané oprávnění k řízení motorového vozidla a absolvovali příslušná školení a lékařská vyšetření.

7. Povolení k využití služebního vozidla bude zaměstnanci poskytnuto pouze v případech, že to pro zaměstnavatele bude ekonomicky výhodné. (Dále je možné podle potřeb stanovit další podmínky, např. upřednostnit využití hromadných dopravních prostředků nebo naopak upřednostnit služební vozidlo při plnění naléhavých pracovních úkolů apod.)

8. Pracovní cesta provedená zaměstnancem je zaznamenána v knize jízd (případně v jiné evidenci stanovené zaměstnavatelem). Zaměstnanec v předepsané evidenci zaznamená začátek cesty (datum a čas), spolucestující zaměstnance, navštívené místo, místo a čas ukončení cesty. (Zaměstnavatel může požadovat vyplnění i jiných údajů, např. důvod cesty, případně potřebné informace zaznamenat elektronicky.)

9. Na základě rozhodnutí ředitele (případně jiné pověřené osoby) může být jmenovitě určeným zaměstnancům služební vozidlo poskytnuto pro služební i soukromé účely. (Zaměstnavatelé, kteří budou chtít zaměstnancům tento benefit poskytnout, mohou tuto možnost ve směrnici blíže upravit. Vhodnější a srozumitelnější však bude takovou možnost v této směrnici pouze připustit a dále

Nahrávám...
Nahrávám...