dnes je 18.4.2024

Input:

Výroční zpráva o činnosti školy

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.2
Výroční zpráva o činnosti školy

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva o činnosti Název školy dle zřizovací listiny

I.

Ředitel Název školy dle zřizovací listiny (dále jen "škola“) vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za období od Datum do Datum.

Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy http://www.XXXXXXX.cz a současně bude k nahlédnutí v kanceláři školy. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii.

II.

Základní údaje o škole

Název školy dle zřizovací listiny:   
Sídlo školy:   
Charakteristika školy:   
Identifikátor právnické osoby:   
IČO:   
IZO:   
Zřizovatel:   
Ředitel školy:   
Zástupce ředitele školy:   
Rada školy:   
Součásti školy a jejich IZO:                                                                                          
Místa poskytovaného vzdělávání:   
Telefon:   
Fax:   
ICQ:   
E-mail:   
WWW stránky:   

III.

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,

Škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku tyto obory:

Kód oboru  Název  Délka studia  Forma studia  
    
    

Dále může být uvedena stručná charakteristika, profily absolventů, uplatnitelnost na trhu práce apod.

IV.

Personální zabezpečení činnosti školy

Činnost školy je zajištěna těmito pedagogickými pracovníky:

Osobní číslo  Aprobace  Vyučované předměty  Délka praxe  
    
    
    
    
    
    

V.

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu

V tomto oddíle bude provedeno stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu.

VII.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií

Podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem dosáhla škola těchto výsledků ve vzdělávání žáků:

Obor

Ročník:  prospěl s vyznamenáním  prospěl  neprospěl  
1.     
2.     
3.     
4.     
Maturitní zkouška     

VIII.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy,

V oblasti prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy, škola uskutečnila XXXXX, splnila YYYYY, nesplnila ZZZZZ, přijala opatřeni NNNNN.

IX.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků

V uplynulém období se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili školení tito pracovníci:

Průběžné vzdělávání

Osobní číslo  Název školení  Číslo akreditace  Pořadatel  
    
    

Vzdělávání vedoucí ke zvyšování kvalifikace

Osobní číslo  Název školení  Číslo akreditace  Pořadatel  
    
    
    
    
    

X.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

V uplynulém období škola uspořádala /popř. se zúčastnila) v rámci své prezentace na veřejnosti tyto akce:

Popsat veškeré aktivity a výsledky školy prezentující instituci na veřejnosti – web školy, výstupy v médiích, dny otevřených dveří soutěže a umístění v nich, koncerty, veřejná vystoupení, sportovní a kulturní akce, charitativní činnost apod.

XI.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

V uplynulém období proběhla ve škole pravidelná (mimořádná) kontrola České školní inspekce s těmito výsledky:

- bez nedostatků,

- s těmito nedostatky – po uvedení nedostatků popsat příčiny vzniku závad, napsat přijatá opatření popř. stručnou zprávu o odstranění nedostatků.

XII.

Základní údaje o hospodaření školy

V této části stručně zachytíme rámcový obrys hospodaření školy, ze kterého budou zřejmé příjmy školy, úhrn výdajů v jednotlivých oblastech (platy, provoz školy, ostatní, apod.) a výsledky hospodaření školy.

Projednáno v pedagogické radě dne:

Výroční zpráva byla schválena ve školské radě dne:

Místo dne Datum

Razítko a podpis ředitele:

Komentář:

Výroční zpráva o činnosti školy

Povinnost napsat výroční zprávu o činnosti školy ukládá řediteli základní, střední a vyšší odborné školy § 10

Nahrávám...
Nahrávám...