dnes je 15.6.2024

Input:

Vzor - Darovací smlouva pro ŠPO - dárcem je právnická osoba

14.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.44
Vzor - Darovací smlouva pro ŠPO – dárcem je právnická osoba

Blažena Petrlíková

Vzor

Darovací smlouva – dárcem je právnická osoba

(PRO ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY)

Smluvní strany:

Obchodní jméno korporace: ........................................

Se sídlem: ........................................

IČO: ........................................

DIČ: ........................................

Registrace v OR: ........................................

Číslo účtu: ........................ vedeného u peněžního ústavu ...................

Zastoupená: ........................................

a

Název:název ŠPO tak, jak je uveden v rejstříku

Sídlo: ........................................

IČO: ........................................

Registrace: ........................................

Akreditace MŠMT: ........................................

Číslo účtu: ........................ vedeného u peněžního ústavu ...................

Zastoupená: jméno a příjmení ředitele ŠPO (var. statutárního zástupce ŠPO)

uzavřeli podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu:

Článek I

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru v částce ................ Kč (slovy: .............................), která bude převedena na účet obdarovaného číslo.............. /kód banky, vedený u peněžního ústavu ..........................................

1.2 Poskytnutý dar je určen na financování hlavního poslání ŠPO, jmenovitě na ......................... ............................................... S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

Článek II

Práva a povinnosti dárce

2.1 Dárce se zavazuje obdarovanému předmět daru bezplatně převést do vlastnictví, a to nejdéle do třiceti dnů od podpisu této smlouvy.

2.2 Dárce má právo odstoupit od smlouvy a požadovat na obdarovaném odevzdání daru, nebo dokonce poskytnutí daru obdarovanému odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu finanční situaci do té míry, že by nemohl plnit své obchodní nebo jiné ostatní závazky vůči dalším osobám.

2.3 Dárce může odepřít poskytnutí daru a odstoupit od této smlouvy v případě zániku právní osobnosti obdarovaného, v případě jeho úpadku nebo

Nahrávám...
Nahrávám...