dnes je 15.6.2024

Input:

Zástupce ředitele školy a školského zařízení a jeho míra přímé pedagogické činnosti

1.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13
Zástupce ředitele školy a školského zařízení a jeho míra přímé pedagogické činnosti

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Statutární orgán

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel školy. Ředitel školy zřízení územním samosprávným celkem (obcí nebo krajem) je jako statutární orgán označen ve zřizovací listině příspěvkové organizace, v níž je rovněž vymezen způsob, jakým vystupuje jménem organizace (viz § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a dodatků). Jako statutární orgán školské právnické osoby je označen ředitel přímo v § 131 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Obecně má statutární orgán podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

 • působnost rozhodovací (§ 163 NOZ)

 • působnost jednatelskou (§ 164 odst. 1 občanského zákoníku) - statutární orgán zastupuje právnickou osobu navenek a činí jejím jménem právní jednání (např. podepisuje smlouvy)

Zástupce statutárního orgánu

Zástupce statutárního orgánu je osoba, která je v době nepřítomnosti statutárního orgánu (tj. ředitele školy) oprávněna jednat jménem právnického osoby v plném rozsahu kompetence statutárního orgánu.

Uvedeným "zástupcem statutárního orgánu" je z logiky věci zaměstnanec právnické osoby.

Může jím být

 • vedoucí zaměstnanec (např. zástupce ředitele pro 1. stupeň základní školy, vedoucí ekonomického útvaru),

 • zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem (např. ekonom, který dle organizačního řádu není vedoucím zaměstnancem).

Dobou nepřítomnosti ředitele školy může být např.

 • dlouhodobá překážka v práci

  • - pracovní neschopnost
  • - mateřská dovolená
  • - rodičovská dovolená
 • uvolnění pro výkon veřejné funkce

 • zahraniční stáž ředitele školy

 • situace, kdy ředitel nevykonává svou funkci

  • - vzdá se vedoucího pracovního místa nebo
  • - je odvolán z vedoucího pracovního místa

Zástupce ředitele školy

Tuto pracovní pozici školský zákon neupravuje, běžná je pracovní pozice zástupce ředitele, zástupce ředitele pro 1. stupeň základní školy, zástupce ředitele mateřské školy, zástupce ředitele pro praktické vyučování apod. Tímto zástupcem ředitele školy bývá pedagogický pracovník.

Funkci zástupce ředitele předpokládá nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění.

Dále se tato pracovní pozice, funkce "zástupce ředitele školy" chápe jako funkce, která je podřazena kategorii "vedoucí pedagogický pracovník" (§ 2 odst. 2 písm. 1 zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění).

Srovnání obou pracovních pozic:

 • zástupce statutárního orgánu

  • - může, ale nemusí být pedagogický pracovník
  • - vykonává určitý rozsah přímé pedagogické činnosti týdně pouze, pokud je pedagogickým pracovníkem
  • - může, ale nemusí být vedoucím pracovníkem dle zákoníku práce
 • zástupce ředitele školy

  • - je pedagogickým pracovníkem
  • - vykonává určitý rozsah přímé pedagogické činnosti týdně
  • - je vedoucím zaměstnancem podle zákoníku práce

Zástupci ředitele škol, které jsou příspěvkovými organizacemi, typicky

 • jsou vedoucími zaměstnanci (§ 11 ZP) a

 • řídí organizační útvar příspěvkové organizace

Vedle povinností "řadových" zaměstnanců mají další povinností stanovené § 302 zákoníku práce:

 • řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,

 • co nejlépe organizovat práci,

 • vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

 • zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,

 • vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,

 • zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,

 • zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

Organizačním útvarem příspěvkové organizace se chápe jakýkoli vnitřní útvar vytvořený podle organizačního předpisu (organizačního řádu) vydaného zaměstnavatelem; v tomto smyslu jsou organizačně vyčleněny činnosti příspěvkové organizace a do organizačních útvarů mají být rozčleněny všechny činnosti příspěvkové organizace.

Založení pracovního poměru zástupce ředitele

Jestliže je zástupce ředitele

 • vedoucím zaměstnancem ve smyslu zákoníku práce a

 • řídí organizační útvar příspěvkové organizace,

pak je jeho pracovní poměr povinně založen jmenováním (nikoli pracovní smlouvou – viz § 33 odst. 3 písm. f) zákoníku práce).

V případě zástupce ředitele může být jmenováním založen pracovní poměr

 • na dobu neurčitou i

 • na dobu určitou.

Jestliže by byl pracovní poměr založen jmenováním na dobu určitou, a to pracovní poměr zástupce ředitele:

 • který není pedagogickým pracovníkem, pak by jmenování muselo být v souladu s § 39 zákoníku práce (např. podle obecného pravidla § 39 odst. 2 zákoníku práce by doba trvání pracovního poměru nesměla přesáhnout dobu 3 let);

 • který je pedagogickým pracovníkem, pak by jmenování muselo být v souladu s § 39 zákoníku práce a § 23a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Na rozdíl od pracovní smlouvy je jmenování jednostranným právním jednáním. Současně však platí, že zaměstnanec musí se svým jmenováním na vedoucí pracovní místo souhlasit.

Ze skutečnosti, že jmenování je jednostranným právním jednáním, plyne, že jmenování nemůže obsahovat dohodu, kterou se sjednává zkušební doba.

Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti
zástupců ředitele školy a školského zařízení

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení vlády"), účinná od 1. 9. 2022, upravilo nová pravidla pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízení. Nařízení se nevztahuje na soukromé a církevní školy.

Do nabytí účinnosti zmíněné novely (podle nařízení vlády účinného do 31. 8. 2022) byl pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy a školského zařízení rozhodný počet "tříd", tj. tříd, studijních skupin, oddělení, kurzů, výchovných skupin, případně speciálně pedagogického centra; v případě základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory se počet 24 vyučovacích hodin týdně počítal jako jedna třída. Pokud šlo o více zástupců ředitele školy nebo školského zařízení, pak byl rozhodující počet těchto organizačních jednotek, které byly každému z nich přiděleny. Rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy a školského zařízení a jeho zástupce byl určován podle počtu tříd, a to stanovením konkrétního rozsahu dle přílohy k nařízení vlády.

Novela nařízení vlády upouští od dosavadního způsobu stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti vázaného na počet tříd připadajících na konkrétního vedoucího pracovníka a nově stanovuje způsob výpočtu celkového rozsahu hodin, o které je možno v rámci školy nebo školského zařízení rozsah přímé pedagogické činnosti všem zástupcům ředitele školy nebo školského zařízení dohromady snížit z výše odpovídající jejich pedagogické profesi. Jejich rozsah přímé pedagogické činnosti nebude tedy určován absolutní hodnotou uvedenou v příloze k nařízení vlády, ale ředitel školy nebo školského zařízení bude mít možnost variovat jeho výši v rámci tzv. "banky odpočtů", jak je označován celkový rozsah možného snížení (maximum možného snížení) týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti všech zástupců ředitele školy nebo školského zařízení v rámci jedné právnické osoby. Celkový rozsah snížení (odpočtů) přímé pedagogické činnosti je určen podle počtu rozhodných jednotek. Rozpětí počtu jednotek a rozsah odpočtů jsou nastaveny tak, aby odpovídaly standardní praxi organizace škol a školských zařízení.

Nový způsob určení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zohledňuje i nadále velikost školy a školského zařízení a organizační strukturu, tedy i existenci dalších pracovišť. Zároveň však stanovuje minimální počet jednotek, které musí právnická osoba mít, aby vznikl nárok na snížení přímé pedagogické činnosti zástupci ředitele školy nebo školského zařízení.

Nakládání s bankou odpočtů je zcela v kompetenci ředitele školy nebo školského zařízení a záleží pouze na jeho rozhodnutí, zda a jakým způsobem banku odpočtů mezi své zástupce rozdělí a pro kterou školu nebo školské zařízení funkci zástupce určí, pokud právnická osoba vykonává činnost více druhů škol nebo školských zařízení.

Banka odpočtů

Banka odpočtů je součtem všech hodin, které má ředitel školy nebo školského zařízení k dispozici pro snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti svého zástupce/svých zástupců. Banka odpočtů je tedy pojmem, který označuje celkový rozsah snížení hodin přímé pedagogické činnosti u dané právnické osoby, v jehož rámci je možno snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti všem zástupcům ředitele příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Nicméně platí, že týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo školského zařízení nesmí být nižší než stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy nebo školského zařízení (kromě případů, kdy zástupce ředitele školy nebo školského zařízení zároveň vykonává činnost výchovného poradce nebo koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií – pak může být rozsah jeho přímé pedagogické činnosti nižší, nikdy však nesmí činit méně než polovinu týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti stanoveného pro ředitele školy nebo školského zařízení v příloze č. 1 k nařízení vlády).

Ředitel školy nebo školského zařízení si zjistí velikost banky odpočtů pro danou právnickou osobu a určí si počet zástupců ředitele školy nebo školského zařízení. Tomuto zástupci nebo těmto zástupcům dle svého uvážení a s ohledem na objem jejich povinností a potřeby školy nebo školského zařízení určí týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti odečtem počtu hodin z jejich týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti stanoveného pro příslušnou pedagogickou profesi tak, aby celkový součet odpočtů nepřekročil velikost banky odpočtů (celkový počet odpočitatelných hodin přímé pedagogické činnosti pro danou právnickou osobu), přičemž ředitel školy nebo školského zařízení není povinen vyčerpat banku celou.

Je-li ve škole více zástupců ředitele školy nebo vedoucích učitelů praktického vyučování, snižuje se jim rozsah přímé pedagogické činnosti v rozsahu určeném ředitelem školy nejvýše v počtu hodin stanoveném pro jednoho zástupce ředitele školy nebo učitele praktického vyučování.

Jednotka

Nově nejsou v nařízení vlády organizační jednotky, podle kterých se stanoví výše přímé pedagogické činnosti vedoucích pracovníků, označovány souhrnným pojmem "třída", nýbrž "jednotka".

Do počtu rozhodného pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti, respektive pro stanovení objemu banky odpočtů se jako jednotky započítávají:

 • třídy, studijní skupiny, výchovné skupiny, oddělení, speciálně pedagogické centrum a školní klub;

 • třídy gymnázia se sportovní přípravou, do kterých jsou zařazeni pouze žáci tohoto oboru vzdělání, se započítávají dvojnásobně,

 • u základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory je jako jedna jednotka stanoveno 24 vyučovacích hodin týdně.

Příloha č. 2 k nařízení vlády stanoví rozsah snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo školského zařízení:

 • mateřské školy,

 • základní školy,

 • střední školy,

 • konzervatoře a

 • školní družiny.

Příloha č. 3 k nařízení vlády stanoví rozsah snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo školského zařízení:

 • základní umělecké školy,

 • internátu,

 • jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,

 • domova mládeže,

 • školského poradenského zařízení,

 • vyšší odborné školy,

 • školního klubu

Nahrávám...
Nahrávám...