dnes je 24.5.2024

Input:

107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, ve znění účinném k 1.2.2015

č. 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, ve znění účinném k 1.2.2015
VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2005
o školním stravování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
107/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
mění přílohu č. 2
463/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4, § 5, přílohy č. 1 a 2
17/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
mění § 2, § 3 a § 5
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení1) , plného přímého zaopatření2) , nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb3) (dále jen „strávníci”).
(2) Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Organizace školního stravování
(1) Školní stravování zabezpečuje
a) zařízení školního stravování4) a
b) jiná osoba poskytující stravovací služby5) ,

(dále jen „provozovatel stravovacích služeb”).
(2) Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování.
(3) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu.6)
(4) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost8) vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní stravování”), a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování.
(5) Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut9) .
(6)  Provozovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných služeb výši finančních normativů na nákup potravin (dále jen „finanční normativ”) podle § 5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.
(7)  V ujednání o zajištění školního stravování mezi právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo školského zařízení a provozovatelem stravovacích služeb je podle povahy zajišťovaných služeb obsaženo zejména
a) vymezení rozsahu poskytovaných služeb podle § 4,
b) výše finančních normativů podle § 5 odst. 2,
c) organizace rozvozu nebo přepravy jídel7) ,
d) způsob zabezpečení dohledu nad nezletilými strávníky.
(8)  Poskytuje-li provozovatel stravovacích služeb více druhů jídel na výběr, musí být zachováno plnění výživových norem. To neplatí pro poskytování dietního
Nahrávám...
Nahrávám...