dnes je 24.5.2024

Input:

15/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění účinném k 1.8.2009

č. 15/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění účinném k 1.8.2009
VYHLÁŠKA
ze dne 27. prosince 2004,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
225/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
ČÁST PRVNÍ
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI
§ 1
Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
(1) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen „dlouhodobý záměr”) stanovuje strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy zejména z těchto základních hledisek:
a) celoživotní učení,
b) zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání a vzdělávací soustavy,
c) usnadnění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny,
d) udržitelný rozvoj,
e) vzdělanostní úroveň obyvatelstva, demografie, trh práce, zaměstnanost, sociální soudržnost.
(2) Dlouhodobý záměr obsahuje vždy:
a) vyhodnocení dosaženého stavu a změn proti předchozímu dlouhodobému záměru z hlediska obsahových a kvantitativních cílů, prioritních úkolů a rozvojových programů,
b) strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a způsob jejich realizace a podpory v těchto oblastech:
1. cíle a obsah počátečního vzdělávání,
2. sledování a hodnocení kvality počátečního vzdělávání,
3. vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,
4. úloha a podpora pedagogických pracovníků,
5. další vzdělávání v rámci celoživotního učení,
6. uplatnitelnost absolventů škol podle oborů vzdělání na trhu práce,
7. základní umělecké vzdělávání,
8. jazykové a zájmové vzdělávání,
9. systém poradenských služeb,
10. spolupráce státních orgánů a územních samosprávných celků s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání,
c) kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky se zaměřením na strukturu oborů vzdělání, druhů škol a jejich kapacitu na základě předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje,
d) ekonomickou část zahrnující zejména finanční nároky na státní rozpočet a veřejné rozpočty, na rozvojové programy a další zdroje financování, zejména fondy Evropské unie.
(3) U každého strategického směru podle odstavce 2 písm. b) se uvádí analýza současného stavu, je stanoven cíl a opatření vedoucí k jeho realizaci, návrh rozvojových programů a projektů, včetně projektů realizovaných v rámci fondů Evropské unie, účast v mezinárodních programech, včetně finančního zajištění.
(4) Dlouhodobý záměr České republiky vychází z dokumentů vztahujících se ke státnímu rozpočtu, regionálnímu rozvoji, zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, sociálně ekonomickému rozvoji a udržitelnému rozvoji a
Nahrávám...
Nahrávám...