dnes je 20.2.2024

Input:

227/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 227/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
291/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
ruší části sedmdesátou druhou a sto čtvrtou
306/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v části osmdesáté body 4, 11, 16, 20, 24, 38, 59, v části devadesáté páté body 39, 41, 51 a v části sto šedesáté třetí bod 4
101/2010 Sb.
(k 15.4.2010)
mění čl. LXXXII a čl. CCIII
159/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
ruší část sto šedesátou
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
ruší čl. XXII a čl. CI
424/2010 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v čl. LXXXI body 8, 10 až 12, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35 až 39, 41, 42, 45, 52, 53, 57, 60, 70 a část bodu 13, pokud jde o § 5
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část sto čtyřicátou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší části čtvrtou a dvacátou osmou
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část čtrnáctou
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší část sto osmdesátou čtvrtou
17/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část sto čtyřicátou devátou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části třetí, šestou, dvanáctou, dvacátou druhou, čtyřicátou, padesátou první, šedesátou, sedmdesátou první, sto čtyřicátou druhou
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část sto dvacátou devátou
383/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část sto šedesátou čtvrtou
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část třicátou
229/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část sto osmdesátou šestou
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
ruší část sto padesátou
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třicátou druhou
304/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část sedmou
268/2014 Sb.
(k 1.4.2015)
ruší část devadesátou druhou
224/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší část sto sedmdesátou první
134/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
ruší části sto sedmdesátou šestou a sto sedmdesátou sedmou
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část čtyřicátou třetí
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část stou
323/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
ruší část padesátou devátou
170/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
ruší části dvacátou první a sto čtyřicátou třetí
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část osmdesátou osmou
254/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část pátou
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část sto osmnáctou
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část osmdesátou
283/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část sto osmdesátou
185/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část sto osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
Čl. I
V zákoně č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., § 4a zní:
㤠4a
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely řízení o náhradách fyzickým osobám uvedeným v § 1 a § 2 odst. 2 o státních občanech České republiky
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i) datum, místo a okres úmrtí,
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.”.
ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. II
V § 75 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 59/2005 Sb., se za slova „obsahovat identifikační číslo” vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo”)”.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 375/2011 Sb. k 1.4.2012)
ČÁST PÁTÁ
(zrušena zák. č. 254/2019 Sb. k 1.1.2021)
ČÁST ŠESTÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST SEDMÁ
(zrušena zák. č. 304/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o státní
Nahrávám...
Nahrávám...