dnes je 22.5.2024

Input:

403/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 403/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 29. září 2020,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
283/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část dvacátou první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Čl. I
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb. a zákona č. 237/2020 Sb., se mění takto:
1. Na konci názvu zákona se doplňují slova „(liniový zákon)”.
2. V § 1 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „politikou územního rozvoje” vkládají slova „ , územním rozvojovým plánem” a za slova „zásadami územního rozvoje” se vkládají slova „a stavby s nimi související”.
3. V § 1 odst. 4 písm. b) se za slovo „instalovaném” vkládá slovo „elektrickém”.
4. V § 1 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek”.
5. V § 1 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 17 až 19 zní:
„(6) Přípoloží se pro účely tohoto zákona rozumí podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá
a) ke stavbě pozemní komunikace17nebo dráhy18, nebo
b) k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací19.


17§ 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
18§ 2 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
19§ 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.”.
6. V § 2 odst. 3 se za slovo „platnosti” vkládá slovo „územního” a slova „o povolení stavby” se nahrazují slovy „ , stavebního povolení a společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen „společné povolení”)20,”.
Poznámka pod čarou č. 20 zní:


20Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
7. V § 2 odstavec 5 zní:
„(5) V řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci”), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
Nahrávám...
Nahrávám...