dnes je 22.5.2024

Input:

489/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

č. 489/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb. a vyhlášky č. 366/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se slova „ , jsou-li uvedeny” nahrazují slovy „uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125 odst. 1 písm. a) nebo”.
2. V § 1 odst. 3 se slova „a) a” zrušují.
3. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Do evidence se zapisuje
a) označení exekučního soudu,
b) den, měsíc a rok vydání vyrozumění o zahájení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR,
c) vymáhaná povinnost takto:
1. výše exekucí vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného,
2. popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků u nepeněžitého plnění,
3. výše vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného a popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků, je-li vymáháno peněžité i nepeněžité plnění,
d) údaj o tom, zda řízení byla spojena.”.
5. V § 2 odst. 3 se na začátek písmene b) vkládají slova „rodné číslo, a nebylo-li přiděleno,”.
6. V § 2 odst. 5 písm. b) se slova „pověření exekutora k provedení” nahrazují slovy „oprávnění exekutora k vedení”.
7. V § 3 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125 odst. 1 písm. a) exekučního řádu se provede do 3 dnů poté, kdy exekutor zapsal do rejstříku zahájených exekucí doložku provedení exekuce.”.
8. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „a) nebo” zrušují.
9. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4,
Nahrávám...
Nahrávám...